รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
กรรณิการ์ ห้วยแสน
 
 
Mrs.Kannika Huaisan
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ระดับ 7   E-MAIL khuaisan@hotmail.com, kunnikarh@yahoo.co  
  หน่วยงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 5 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ไมโครเอนแคปซูเลชันเครื่องดื่มไซเดอร์จากผลมะนาวโห่โดยวิธีโฟมแเมท ----- Microencapsulation of cider beverage from Karanda (Carissa carandas Linn.) on foam-mat drying
2558
21 กันยายน 2558
แล้วเสร็จ
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำเพาะงอกเสริมแคลเซียมจากระดูกปลานิล ----- Development of Yoghurt Ice Cream from Germinated Black Sticky Rice Supplemented with Calcium from Tilapia Fish Bone
2558
19 พฤษจิกายน 2558
แล้วเสร็จ
3
การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดวิเคราะห์คุณสมบัติบางประการ ของข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ----- The application of Near-Infrared Spectroscopy (NIR) Technique on some properties of Kaowong Kalasin sticky rice for geographical indications
2556
29 สิงหาคม 2557
แล้วเสร็จ
4
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวฮางงอก (ข้าวนึ่งงอก) ----- Factor Affecting on Geminated Khaohang Rice (Geminated Parboiled Rice)
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
5
ลักษณะเด่นของข้าวเหนียวเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ใช้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ----- The Dominant Feature of Khao Wong Glutinous Rice Kalasin Province for Geographical Indications
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนผสมผงดอกอัญชันที่ผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลชั่นด้วยสารเมือกจากผักปลัง ----- Development of Fermented Rice Noodle Mixed with Encapsulated Butterfly Pea Flower Powder by Mucilage from Basella alba Linn.
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวเหนียวดำเพาะงอก ----- Product Development of Drinking yoghurt from Germinated Sticky Black Rice
2557
4 กุมภาพันธ์ 2558
แล้วเสร็จ
3
ผลของกระบวนการสกัดและการให้ความร้อนต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในการผลิตแอนโทซัยยานินชนิดผงจากข้าวเหนียวดำ ----- Effect of Extraction and Thermal Processing on Antioxidants in Anthocyanin Powder Process from Black Glutinous Rice
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
4
ผลของกรรมวิธีการสกัดโครงปลานิลเพื่อผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม ----- Effect of tilapia frame extraction processes to producing ready to drink fish soup
2556
19 มีนาคม 2557
แล้วเสร็จ
5
การศึกษาคุณสมบัติการเป็นอิมัลซิไฟเออร์และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลซ์จากส่วนเหลือใช้ของปลานิลในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ----- The Study on Emulsion and Antioxidant Properties of hydrolysate Protein from Tilapia By-products in Beverages products
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
6
ผลของสภาวะที่ใช้ในการหมักต่อคุณภาพของน้ำปลาที่ผลิตจากโครงปลานิล ----- Effect of fermentation conditions on fish sauce quality produced from tilapia frame by-product
2556
26 มีนาคม 2557
แล้วเสร็จ
7
การศึกษาสภาวะที่ใช้ในการสกัดแคลเซียมจากกระดูกปลานิล ----- Study of Calcium extraction condition from tilapia fish bones
2556
29 สิงหาคม 2557
แล้วเสร็จ
8
การพัฒนาปลาร้าจากโครงปลานิล ----- Development of fermented fish paste from tilapia frame
2556
25 มีนาคม 2557
แล้วเสร็จ
9
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบไม่ทำลายโครงสร้างโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดเพื่อตรวจสอบคุณภาพรำข้าว และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ----- The Application of Nondestructive Technology using Near-Infrared Spectroscopy (NIR) Technique for Determining Quality of Rice Bran and Transferring for Technological uses
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
10
ผลของวิธีการหมักชาต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และการยอมรับของผู้บริโภคต่อชาใบย่านาง ----- Effect of fermentation method on physical, chemical properties and consumer acceptance on Yanang leaves (Tiliacora triandra) tea
2556
21 มีนาคม 2557
แล้วเสร็จ
11
ผลของสภาวะการผลิตต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีกายภาพและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เต้าหู้แห้งจากกากถั่วเหลือง ----- Effect of processing conditions on physicochemical and textural properties changes of dried tofu product from soybean meal
2555
10 ตุลาคม 2555
แล้วเสร็จ
12
การพัฒนาขนมจีนโปรตีนสูงจากเนื้อปลา -----
2554
21 ธันวาคม 2555
แล้วเสร็จ
13
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากข้าวกล้องกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองตอกแป้น -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
14
การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตข้าวแต๋นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นจากข้าวเพาะงอกของกลุ่มผลิตบ้านหนองตอกแป้น -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 1 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการย่อยที่ 3 ผลิตภัณฑ์เค้กแป้งมันสำปะหลังเสริมสมุนไพร ----- HERBAL FORTIFIED CASSAVA CAKE PRODUCT
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com