รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
แก้วตา สูตรสุวรรณ
 
 
Miss.Kaewta Sootsuwan
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน)   E-MAIL kaewta.so@rmuti.ac.th  
  หน่วยงาน เทคโนโลยีชีวภาพ   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 0 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
ลักษณะทางโมเลกุลของยีนต้านทานโรคใบไหม้ในหน้าวัวจากลายพิมพ์ไอเอสเอสอาร์ ----- Molecular characterization of bacterial blight resistance gene of Anthurium with inter simple sequence repeat markers
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 1 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการย่อยที่ 3 การเพิ่มผลผลิตหน้าวัวโดยวิธีการเพิ่มชุดโครโมโซมแบบโพลิพลอยด์ ----- Production Enhancement of Anthurium (Araceae) by Polyploidy Induction
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com