รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ไกรศรี ศรีทัพไทย
 
 
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 2 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร -----
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาตลาดนัดโค-กระบือของ อ.พังโคน จ.สกลนคร -----
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การจัดการความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮางในจังหวัดสกลนคร ----- Knowledge Management of Hang-Rice Production’s Community Enterprise Groups in Sakon Nakhon Province
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com