รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
กฤติมา เสาวกูล
 
 
Hatairat Saowakoon
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8   E-MAIL hatairat_7@hotmail.com  
  หน่วยงาน ประมง   FAX 044-153063  
  โทรศัพท์ 044-153090 ต่อ 6204        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 2 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการทดลองใช้ไข่น้ำเป็นส่วนผสมในอาหารต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโตผลผลิตและอัตราการรอดตายของปลาบึกที่เลี้ยงในบ่อดินเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ----- The Experiment of the Food and Rootless Duckweed(Woffia arrhiza) as Feed Levels on Growth Yield and Survival Rate of Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas) in earthen ponds and cages culture for technology transfer to farmer
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
โครงการทดลองใช้ไข่น้ำเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาตะเพียนขาวและปลานิลแดง ----- TheExperimentoftheFoodandRootless Duckweed(Woffia arrhiza) asFeedContainingnon – ProteinEnergyLevelsonGrowthandSurvivalRateofRedThai Silver Barb (Puntiusgonionotus)andRed Tilapia(Oreochromisniloticus x O. mossambicus)
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในกระชังของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ----- Needs for Extension Services on Tilapia Cages Culture of Farmers in Surin Province
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของประชากรปลาและการจัดการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุ่มน้ำลำปลายมาศ ----- Fish Diversity and Effecting Factors on Fish Distributions and co-management in Lam Pai Mat wetland
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
3
โครงการเจริญเติบโต ผลผลิต และผลตอบแทนการเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจด้วยเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ ----- Growth performance, production and benefit cost ratio of major economical aquatic animals, feeding with automatic feeders
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
4
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรประมงและการจัดการแบบการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดและอ่างเก็บน้ำสนามบินเก่า -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
เปรียบเทียบผลผลิตไรแดง (moina macrocopa) ระหว่างน้ำทิ้งการเลี้ยงกบและปลาดุกลูกผสม -----
2554
0000-00-00
แล้วเสร็จ
6
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรประมงและการจัดการแบบการ มีส่วนร่วมในพื้นที่ชุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดและอ่างเก็บน้ำสนามบินเก่า ----- Biodiversity of fisheries resource and co-management in wetland at Huytalad and Sanambinkao Reservoirs
2554
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
7
แนวทางการเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงปลาบึกในบ่อดินและในกระชัง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ----- Increasing yield technique of Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas) in earthen ponds and cages culture for technology transfer to farmer
2554
0000-00-00
แล้วเสร็จ
8
แนวทางการเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงปลาบึกในบ่อดินและในกระชัง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ----- Increasing yield technique of Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas) in earthen ponds and cages culture for technology transfer to farmer
2553
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
9
โครงการปรสิตในปลานิล (Orecocohromis niloticus) ในอ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ -----
2552
0000-00-00
แล้วเสร็จ
10
โครงการศึกษาปรสิตในปลานิล Oreochromis niloticus (Linnaeus) ในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ ----- A study to Parasites of Nile tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus) in Huai Saneng Reservior Surin province.
2552
0000-00-00
แล้วเสร็จ
11
โครงการเลี้ยงปลานิลระบบอินทรีย์ในนาข้าวเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ----- Effect of organic culture on Nile tilapia in rice field for technology transfer to farmer
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com