รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
อลงกรณ์ อัมพุช
 
 
Mr.Alongkorn Ampuch
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL ampuch4469@hotmail.com  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 5 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร -----
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การพัฒนาระบบการประเมินผลการจัดการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต -----
2554
30 กันยายน 2554
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
โครงการออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสำหรับงานสำรวจพื้นที่ทางการเกษตร -----
2552
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
สื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาโปรแกรมภาษาซี -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
5
การพัฒนาบทเรียน WBI วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสุกรพ่อแม่พันธุ์ด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ ----- Development of The Database for Swine breeders with free software programs.
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
โครงการระบบวิเคราะห์ความชื้นของดินแบบไร้สายผ่านโปรโตรคอลแบบเมช -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com