รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน
 
 
duangporn khunatsungnoen
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 4 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ----- Saving behaviour for future expenses of people live in Muang District ,Nakhonratchasima province
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการเงินการธนาคารปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการเงินการธนาคารปริญญาตรีสาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน -----
2554
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com