ระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
 
Search the collection "SEARCH BY YEAR"::สรุปข้อมูลตามปีงบประมาณ::
 

ขั้นตอนการใช้งาน กรุณาเลือกปีงบประมาณ ระบบจะแสดงข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ถูกพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ

หมายเหตุ ในกรณีที่นักวิจัยไม่ได้บันทึกปีงบประมาณจะไมมีข้อมูลแสดงในระบบ (ผู้ดูแลระบบจึงขอความกรุณานักวิจัยโปรดระบบข้อมูลให้ครบถ้วน)

 
 
SELECT YEAR
 
  Search Result: จำนวนวารสารวิชาการ 147เรื่อง          
NO
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อนักวิจัย
ชื่อวิทยาเขต
YEAR
VIEW
1
บทความภาษาไทย: การรับรู้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ความพึงพอใจในการทำงานความผูกพันต่อองค์กรและความตั้งใจที่จะลาออกจากงานโดยสมัครใจของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
บทความภาษาอังกฤษ : Perceived Organizational Support,Job Satisfaction, Organizational Commitment and Voluntary Turnover Intention of Thai Employees in Rajamangala University ojf Technology Isan and Rajamangala University of Technology thanyaburi
วิทยาเขตสกลนคร
2
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Fatty Acid Metabolism in Broiler Chickens Fed Diets Either Rich in Linoleic or Alpha-Linilenic Acid
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
3
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Fatty acid and energy metabolism in broiler chickens fed diets containing different amounts of saturated and polyunsaturated fatty acids
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
4
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Fatty Acid and energy metabolism in broiler chickens fed diets containing either beef tallow or an oil blend
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
5
บทความภาษาไทย: ผลของการเสริมกากมะเขือเทศแห้งในอาหารไก่ไข่ต่อสีไข่แดง
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of Dried Tomato Pomace Supplementation in Layer Diets on Egg Yolk Coler
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
6
บทความภาษาไทย: ผลของแหล่งไขมันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะ และส่วนประกอบของซากไก่
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of fat source on growth performance ,nutrients digestibility and carass compositon of broiler chicken
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
7
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Influence of amounut and type of dietary fat on deposition,adipocyte count and iodine number of abdominal fat in broiler chickens.
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
8
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Product Distribution from Woody Biomass by Fixed-bed Pyrolysis Process
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
9
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Building Strategic Information Sustem Effectiveness of Firms Performance
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
10
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Steady State Transpiration Cooling System in Ni-Cr Open-Cellular Porous Plate
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
11
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : A critical state model for Over consolidated structured clays
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
12
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Impact of parton rescattering on analysis of p+p collision data at LHC energies
13
บทความภาษาไทย: การพัฒนาการเลี้ยงกบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทความภาษาอังกฤษ : The Develpment Project of Frog Culture Method with Sulfficiency Economy Philosophy
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
14
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Measurement Scheme Improving for State. Estimation Using Stochastic Tabu Search
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
15
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Effects of alternative protein surces on rumen microbes and productivity of dairy cows
วิทยาเขตสกลนคร
16
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Fish Distribution in a River Basin in the Lower Northern of Thailand and a Strategy for Conservation Folling River Damming
17
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Optimal Placement of PMU and RTU by Hybrid Genetic Algorithm and Simulated Annealing for Multiarea Power System State Estimation
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
18
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Optimal PMU Placement by Stochastic Simulated Annealing for Power System State Estimation
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
19
บทความภาษาไทย: การปรับปรุงระบบการฉีดเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์เพื่อใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E 85
บทความภาษาอังกฤษ : The Improve Motorcycle Fuel Injection Systems for Gasohol E85
วิทยาเขตสุรินทร์
20
บทความภาษาไทย: การทดสอบประสิทธิภาพของจักรยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 The Performance Tests on Motocycle using E85 Gasohol Fuel
บทความภาษาอังกฤษ : The Performance Tests on Motorcycle using E85 Gasohal Fuel
วิทยาเขตสุรินทร์
21
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Retina recognition using compression-based joint transform correlator
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
22
บทความภาษาไทย: ความพร้อมของทรัพยากรและความสามารรถเชิงพลวัต Resources Readiness and Dynamic Capability
บทความภาษาอังกฤษ : Resources Readiness and Dynamic Capability
23
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Quantum memory using the multi-single-photons storage within a micro-waveguide system for security camera use
24
บทความภาษาไทย: ผลการเสริมขมิ้นชันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรหลังหย่านม
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสกลนคร
25
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Current Status of Protein Requirement for Thai Brahman Cattle in the Northeast of Thailand
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
26
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : The Onset of Puberty in Indigenous Gilts in the North-East of Thailand Confirmed by the First Ovulation
วิทยาเขตสกลนคร
27
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Development of high 1-deoxynojirimycin (DNJ) content mulberry tea and use of response surface methodology to optimize tea-making conditions for highest DNJ extraction
28
บทความภาษาไทย: การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการศึกษางาน กรณีศึกษา โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
บทความภาษาอังกฤษ : Work Study For Efficency Increasing : A Case Study of Cassava Starch Factory
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
29
บทความภาษาไทย: ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บทความภาษาอังกฤษ : Factores Affecting the Educational Achievement of the 2 Year Course Bachelor of Information Systems of Rajamangala of Technology Isan
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
30
บทความภาษาไทย: คุณภาพการสอบบัญชี
บทความภาษาอังกฤษ : -
31
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Technology of Oscillating Heat Pipe (OHP) and their Application
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
32
บทความภาษาไทย: การใช้แบคทีเรียกรดแลคติคในนํ้าพืชหมักเป็นสารเสริมชนิดใหม่
บทความภาษาอังกฤษ : Applying fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria (FJLB) as a new additive in tropical crop silages
วิทยาเขตสกลนคร
33
บทความภาษาไทย: ผลของสารประกอบกำมะถันต่อการผลิตแก๊สเมทเธนโดยวิธีการ in vitro gas production
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of sulfur-containing compounds on methane production by in vitro gas production
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
34
บทความภาษาไทย: การใช้โซเดียมไบคาร์บอเนทร่วมกับกากมันจากการผลิตกรดซิตริคในสูตรอาหารสำหรับโคนม
บทความภาษาอังกฤษ : The use of sodium bicarbonate with citric acid cassava waste in dairy ration
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
35
บทความภาษาไทย: คุณภาพการหมักและคุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วง และถั่วอาหารสัตว์หมัก
บทความภาษาอังกฤษ : Fermentation quality and nutritive value of purple guineagrass and legumes silages
วิทยาเขตสกลนคร
36
บทความภาษาไทย: การเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของปลาวัยอ่อนในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก (พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดเล็ก)
บทความภาษาอังกฤษ : Variations in abundance of fish larvae in Huai Jorakhe Mak reservoir (small wetland)
วิทยาเขตสุรินทร์
37
บทความภาษาไทย: ตลาดเฉพาะกลุ่ม หนทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
บทความภาษาอังกฤษ : Niche Market: The Way to Success of SMEs
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
38
บทความภาษาไทย: การคำนวณปริมาณไอน้ำกลั่นตัวได้ในบรรยากาศของประเทศไทย
บทความภาษาอังกฤษ : Calculation of Precipitable Water Vapor in the Atmosphere of Thailand
วิทยาเขตขอนแก่น
39
บทความภาษาไทย: หัวพ่นไฟอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในหัวพ่นไฟ
บทความภาษาอังกฤษ : Industrial Burner and Applications of Porous Materiais in Burner
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
40
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : The Pack-Bed Sphere Liquid Porous Burner
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
41
บทความภาษาไทย: อัตราส่วนขนาดของท่อที่มีผลต่อค่าประสิทธิผลของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น
บทความภาษาอังกฤษ : The effect of the diameter ratios on the effectiveness of the concentric tube heat exchanger
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
42
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : New WDM bands using a Gaussian pulse within a nano-waveguide
43
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Physiological Importance of Cytochrome c Peroxidase in Ethanologenic Thermotolerant Zymomonas mobilis
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
44
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Effects of the fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria (FJLB) and molasses on digestibility and rumen fermentation characteristics of ruzigrass (Brachiaria ruziziensis) silages
วิทยาเขตสกลนคร
45
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : An attempt to define the sodium requirement of lactating dairy cows in a tropical environment
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
46
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Max-Min Ant System (MMAS) for Vehicle Routing Problem with Time Windows
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
47
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : RGBColor Correlation Index for ImageRetrieval
วิทยาเขตขอนแก่น
48
บทความภาษาไทย: การพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย (Thailand Human Library Network): จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
บทความภาษาอังกฤษ : -
49
บทความภาษาไทย: การเจริญเติบโตและอัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาทับทิมและลูกกุ้งก้ามกรามที่อนุบาลด้วยไรน้ำนางฟ้าไทย
บทความภาษาอังกฤษ : Growth and Survival Rate of Red Niletilapia (Oreochromis Niloticus)
วิทยาเขตสกลนคร
50
บทความภาษาไทย: ทดสอบกรอกข้อมูล
บทความภาษาอังกฤษ : ทดสอบกรอกข้อมูล
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
51
บทความภาษาไทย: การศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปอลูมิเนียมแผ่นด้วยกรรมวิธี Spinning
บทความภาษาอังกฤษ : -
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
52
บทความภาษาไทย: หัวพ่นไฟแบบวัสดุพรุนโดยใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
บทความภาษาอังกฤษ : -
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
53
บทความภาษาไทย: แบบจำลองแรงฉุดสูงสุดของเหล็กเสริมแบกทานเสริมกำลังในดินทราย
บทความภาษาอังกฤษ : -
54
บทความภาษาไทย: การพัฒนาเครื่องหั่นกาบมะพร้าว
บทความภาษาอังกฤษ : -
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
55
บทความภาษาไทย: การวิเคราะห์ความหนาของแผ่นวัสดุพรุนในระบบแปลงเอนทาลปีของก๊าชเป็นรังสีความร้อนหลายชั้นโดยใช้วัสดุพรุนชนิดโฟมเซลล์เปิด
บทความภาษาอังกฤษ : -
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
56
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Modified Structured Cam Clay : A generalised critical state model for destructured, naturally structured and artificially structured clays
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
57
บทความภาษาไทย: การวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารหยาบแห้งสำหรับใช้เลี้ยงโคสาวทดแทน
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตขอนแก่น
58
บทความภาษาไทย: การเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของปลาวัยอ่อนในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก (พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดเล็ก)
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสุรินทร์
59
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Oxalate content of eleven indigenous Thai plants
วิทยาเขตสุรินทร์
60
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of Calcium Supplementation on Growth, Nutrient Digestibility snd Fecal Lactobacilli in Dairy Calves
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
61
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of Replacement of Soybean meal by Dried Tomato Pomace on Rumen Fermentation and Nitrogen Metabolism in Beef Cattle
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
62
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of dietary calcium and lecithin on growth performance and small intestinal morphology of young wild pigs
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
63
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Rumen Fermentation in Beef and Buffalo Steers Fed Native or Treated Rice Straw
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
64
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of Protein Level on Nutrient Digestion and Nitrogen Utilization in Beef Cattle
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
65
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Growth Performance in Beef Cattle Fed Rations Containing Dried Tomato Pomace
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
66
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Fish Assemblage Patterns in Littoral Zone of Num Oun Resevior,Sakon Nakhon Province, Thailand
วิทยาเขตสกลนคร
67
บทความภาษาไทย: คุณภาพการหมักและคุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วง และถั่วอาหารสัตว์หมัก
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสกลนคร
68
บทความภาษาไทย: ผลของระดับเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อปริมาณการกินได้, การย่อยได้และผลผลิตน้ำนมในโคให้นม
บทความภาษาอังกฤษ : -
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
69
บทความภาษาไทย: ผลของภาชนะบรรจุและการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการของน้ำเม่าผสมน้ำสับปะรด
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสกลนคร
70
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of Dietary Polydextrose on Feces Consistency and Macronutrient Digestibility in Healthy Dogs
วิทยาเขตสกลนคร
71
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Antihyperglycemic activity of agarwood leaf extracts in STZ-induced diabetic rats and glucose uptake enhancement activity in rat adipocytes
วิทยาเขตสกลนคร
72
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Aspects in reproductive biology of the pointed nose sensory Barb (Cyclocheilichthys repasson Bleeker, 1853) in a man-made Lake, Thailand
วิทยาเขตสกลนคร
73
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Protein Enrichment of Cassava Pulp Fermentation by Saccharomyces cerevisiae
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
74
บทความภาษาไทย: ผลของระยะและชนิดพืชอาหารต่ออายุตัวเต็มวัยของแมลงทับขาแดง
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of stages and host plant species on aging of adult metallic wood boring beetle, Sternocera ruficornis
วิทยาเขตสกลนคร
75
บทความภาษาไทย: การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของการเลี้ยงแม่สุกรพื้นเมืองภายใต้รูปแบบการให้อาหารที่แตกต่างกันในเขตจังหวัดสกลนคร
บทความภาษาอังกฤษ : The comparative study on the economic cost and profit of the native sow raised under different feeding patterns in Sakon Nakhon province
วิทยาเขตสกลนคร
76
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Comparison of bioactive components in fresh, pressurized, pasteurized and sterilized pennywort (Centella asiatica L.) juices
วิทยาเขตสกลนคร
77
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : The oviposition of the chilifruit fly (Diptera:Tephritidae) with reference to reproductive capacity
วิทยาเขตสกลนคร
78
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Phenolic composition and antioxidant activity of Thai and Eri silk sericins
วิทยาเขตสกลนคร
79
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of rice bran oil supplementation on rumen fermentation, milk yield and milk composition in lactating dairy cows
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
80
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : The Effects of Additives in Napier Grass Silages on Chemical Composition , Feed Intake ,Nutrient Digestibility and Rumen Fermrntation
วิทยาเขตสกลนคร
81
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : A novel gelatin crosslinking method retards release of mulberry 1-deoxynojirimycin providing a prolonged hypoglycaemic effect
82
บทความภาษาไทย: การทำลายของแมลงวันพริก Bactrocera latifrons (Diptera: Tephritidae) ในผลพริก 8 สายพันธ์
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสกลนคร
83
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of inner diameter and inclination angles on internal flow patterns and heat transfer characteristics of a top heat node closed loop oscillating heat pipe with check valves
84
บทความภาษาไทย: การพัฒนาเครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติสำหรับชุมชน
บทความภาษาอังกฤษ : The Development of an Automatic Bared Wire Fabricating Machine for Community
85
บทความภาษาไทย: ประสิทธิผลในการทำงานของผู้ทำบัญชีไทย : ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อยทางวิชาชีพ
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสกลนคร
86
บทความภาษาไทย: ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ความพึงพอใจในอาชีพ และความสำเร็จในอาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสกลนคร
87
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : A new technoque for distance measurement of between vehicles to vehicles by plate car using image processing
88
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : A novel optical radio on fibe multi-channel by micro ring resonator system
89
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : A novel design of the Bandpass Filter Open-Loop with an Inductive Compensated Coupled Line
90
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Design of information environment chicken farm for mangement which based upon GPRS technology
91
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Design of information environment chicken farm for mangement which based upon GPRS technology
92
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : A Corner Reflector Antenna on Slot Antenna Driven for
93
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Capital Cost Comparison of Heat Energy obtained from Glycerine Fuel and Cooking gas used for Bio-diesel Production Process
94
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : A new technique generation ghost-signal by microring resonator for 1.3 µm security communication
95
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : A novel optical radio on fiber multi-channel by micro ring resonator system
96
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : A new design recycle agricultural waste materials for profitable use rice straw and maize husk in wall
วิทยาเขตสกลนคร
97
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : The Old buildings and conservation guidelines developed City area community Chiang Khan, Loei in Thailand
วิทยาเขตสกลนคร
98
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Signal Proceesing Techniques for Power Quality Analysis : a Review
99
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Fabrication and photocatalysis of nanostructured TiO2 for solar hydrogen production
100
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Experimental on the liquid cooling system with thermoelectric for personal computer
วิทยาเขตสกลนคร
101
บทความภาษาไทย: บทบาทของระบบคุณธรรมและความผูกพันในงานที่มีต่อคุณภาพการให้บริการและเพิ่มผลผลิตของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
บทความภาษาอังกฤษ : Roles of merit system and work commitment on service quality and Productivity of employee in Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus
วิทยาเขตสกลนคร
102
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : The Study of A Cashew Nut oven using A Themosyphon Heat Exchanger using Nut
วิทยาเขตสกลนคร
103
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Thai public universities:modernization of accounting practices
104
บทความภาษาไทย: การวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความยุติธรรมในองค์การเป็นตัวแปรกลางท่ามกลางความผูกสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ,ความพึงพอใจของพนักงานและความผูกพันของพนักงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร
บทความภาษาอังกฤษ : An Empirical Study of Organizational Justice as a Mediator of the Relationships among Organization Learning Culture,Employee Satisfaction, and Employee Commitment in Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus
วิทยาเขตสกลนคร
105
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Flow Patterns and heat-Transfer Characteristics of a Top Heat Mode Closed-Loop Oscillating Heat Pipe with Check Valves ZTHMCLOHP/CV)
106
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Internal flow paterns behavior of a top heat mode closed - loop oscillating heat pipe with check valves (THMCLOHP/CV)
107
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : A new technique Gray scale display of input data using shooting SOM and genetic algorithm
108
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Blood Circulation Network Incorporation an Artificial Bone for Real Time Operation
109
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Two phase closed thermosyphon(TPCT) and its application for air-to-air heat Exchanger
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
110
บทความภาษาไทย: วิธีการคำนวณหาอัตราการถ่ายโอนความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน แบบท่อความร้อน
บทความภาษาอังกฤษ : -
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
111
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Consolidation behavior of soil – cement Column improved ground
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
112
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : A review of the application of heat pipe heat exchanges for heat recovery
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
113
บทความภาษาไทย: การเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนของ Vapor chamber โดยติดตั้งท่อบนส่วนควบแน่น
บทความภาษาอังกฤษ : Enhancing Vapor Chamber Thermal Performance by Using Tube Condenser
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
114
บทความภาษาไทย: ความเที่ยงการประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อมโดยใช้ระยะจากผนังและประสิทธิภาพของผลการประเมินในการระบุความบกพร่องของความทนทานในการทำงาน
บทความภาษาอังกฤษ : Validity of Kyphosis Measure Using the Occiput-Wall Distance and Effectiveness of Outcomes on the Identification of Impairments on Functional Endurance
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
115
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Variations in strength of lime-treated soft clays
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
116
บทความภาษาไทย: ผลของลิวซีนในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพทางการเจริญเติบโตและการสะสมไขมันในซาก
บทความภาษาอังกฤษ : -
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
117
บทความภาษาไทย: วิธีระบบมดแบบแม็ก-มิน สำหรับการจัดเส้นทางพาหนะขนส่ง
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
118
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Using randomly amplified polymorphic DNA-polymerase chai reaction of Barbodes spp.in Thailand
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
119
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Effects of alfalfa silage storage structure and roasting corn on ruminal digestion and microbial CP synthesis in lactating dairy cows
วิทยาเขตสกลนคร
120
บทความภาษาไทย: การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาหมูบริเวณเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี-พีซีอาร์
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
121
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Protein Recovery of Tilapia Frame By-Products by pH-Shift Method
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
122
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Protein Recovery of Tilapia Frame By-Products by pH-Shift Method
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
123
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Effects of yeast fermented-cassava chip protein (YEFECAP) on dietary intake and milk production of Holstein crossbred heifers and cows during pre- and post-partum period
วิทยาเขตสกลนคร
124
บทความภาษาไทย: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานภายในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล
บทความภาษาอังกฤษ : -
125
บทความภาษาไทย: การคำนวณการดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์โดยโอโซนในบรรยากาศของประเทศไทย
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตขอนแก่น
126
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Current-mode quadrature oscillator based on CCCDTAs with noninteractive dual-current control for both condition of oscillation and frequency of oscillation
วิทยาเขตขอนแก่น
127
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : DFT and TDDFT study on the electronic structure and photoelectrochemical properties of dyes derived from cochineal and lac insects as photosensitizer for dye-sensitized solar cells
วิทยาเขตขอนแก่น
128
บทความภาษาไทย: การแยกไฮโดรเจนจากโมเลกุลน้ำด้วยปฏิกิริยาเร่งด้วยแสง
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตขอนแก่น
129
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Theoretical study on isomerization and Peptide bond cleavage at aspartic residue
วิทยาเขตขอนแก่น
130
บทความภาษาไทย: การเพิ่มสมรรถนะการทำความเย็นของเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดโดยการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
บทความภาษาอังกฤษ : -
131
บทความภาษาไทย: การศึกษาความเป็นไปได้ของสภาวะอบแห้งด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตขอนแก่น
132
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Engineering properties of recycled Calcium Carbide Residue stabilized clay as fill and pavement materials
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
133
บทความภาษาไทย: การหาช่องห่าง (Clearance) ที่ถูกต้องของแม่พิมพ์ตัดขาดสำหรับเหล็กรีไซเคิล
บทความภาษาอังกฤษ : -
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
134
บทความภาษาไทย: การเปรียบเทียบสมรรถนะทางความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนวงรอบวางแนวนอนชนิดหน้าตัดแบนกับหน้าตัดกลม
บทความภาษาอังกฤษ : -
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
135
บทความภาษาไทย: การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของเทอร์โมไซฟอนหน้าตัดแบบด้วยการใช้ทองแดงกับน้ำเป็นสารทำงาน
บทความภาษาอังกฤษ : -
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
136
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : An experimental investigation of effectiveness of a close end flat heat pipe heat exchanger
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
137
บทความภาษาไทย: การเปรียบเทียบคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนหน้าตัดแบนที่ใช้น้ำและผลทองแดงผสมน้ำเป็นสารทำงาน
บทความภาษาอังกฤษ : -
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
138
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Combined Convetive and Radiative Heat Tranfer on Transpiration Cooling system in Al-Co Open-celled Foam having PPI of 20
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
139
บทความภาษาไทย: แบบจำลองการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งบอระเพ็ดด้วบลมร้อน
บทความภาษาอังกฤษ : -
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
140
บทความภาษาไทย: ฟลักซ์การแผ่รังสีความร้อนของหัวเผาเชื้อเพลิงแก๊ซวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิด
บทความภาษาอังกฤษ : -
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
141
บทความภาษาไทย: การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงแม่สุกรพื้นเมืองภายใต้รูปแบบการให้อาหารที่แตกต่างกันในเขตจังหวัดสกลนคร
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสกลนคร
142
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสกลนคร
143
บทความภาษาไทย: ศึกษาการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยโดยอาหารผงสำหรับทดแทนสาหร่ายคลาเรลลา
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสกลนคร
144
บทความภาษาไทย: ศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของปลาในวงศ์ Bagridae โดยใช้เทคนิค RAPD และ ISSR
บทความภาษาอังกฤษ : -
145
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Highly THz frequency carrier generated by light for multipurpose RFID applications
146
บทความภาษาไทย: ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าของงานความผูกพันในวิชาชีพและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
บทความภาษาอังกฤษ : -
วิทยาเขตสกลนคร
147
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : The Transmittance to Direct Irradiance due to Absorption by Precipitable Water Vapor in the Atmosphere
วิทยาเขตขอนแก่น

 

 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)