ระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
 
Search the collection "SEARCH BY YEAR"::สรุปข้อมูลตามปีงบประมาณ::
 

ขั้นตอนการใช้งาน กรุณาเลือกปีงบประมาณ ระบบจะแสดงข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ถูกพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ

หมายเหตุ ในกรณีที่นักวิจัยไม่ได้บันทึกปีงบประมาณจะไมมีข้อมูลแสดงในระบบ (ผู้ดูแลระบบจึงขอความกรุณานักวิจัยโปรดระบบข้อมูลให้ครบถ้วน)

 
 
SELECT YEAR
 
  Search Result: จำนวนวารสารวิชาการ 219เรื่อง          
NO
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อนักวิจัย
ชื่อวิทยาเขต
YEAR
VIEW
1
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Replacing of Beef Tallow by Krabok Fat and Soybean Oil on Growth Performance and Energy Balance in Broiler Diets
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
2
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : The Levels of Dietary Fiber on Growth Performance, Organ Weight,Size and Amounts of Smooth Muscle of Small and Large Intestine in Broiler Chicken
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
3
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Mao pomace supplementation in Broiler diet on growth and lipids oxidation in meat
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
4
บทความภาษาไทย: จิตรกรรมประยุกต์: กรณีศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทความภาษาอังกฤษ : Applied Painting : A Case Study of Muraul Paintings in the Northeast of Thailand
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
5
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : On the Inhomogeneous Behaviour of Drained Triaxl Test Studied by the Modified Structured Cam Clay Model
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
6
บทความภาษาไทย: กำลังอัดคอนกรีตผสมผงแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดผ่านและไม่ผ่านการเผาไฟ
บทความภาษาอังกฤษ : The Compressive Strength of concrete mixed with calcium carbonate poweder before and after burning
7
บทความภาษาไทย: การสอนวิชาวิจัยอุตสาหกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
บทความภาษาอังกฤษ : -
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
8
บทความภาษาไทย: การพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านน้ำจั้น ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
บทความภาษาอังกฤษ : The Development of the Vigorous Family in Participation Model of the Numjun Village Community Kamalasai Sub District,Kamalasai District,Kalasin Province
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
9
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Matabolic disorders of trnnsitions low product ion deing cous
วิทยาเขตสกลนคร
10
บทความภาษาไทย: การประยุกต์ใช้เทคนิคการไหลของโหลดระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อการวางแผนบริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าทุติยภูมิ
บทความภาษาอังกฤษ : Application of Distribution Power Flow Technique for Secondary Distribution Power System Planning
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
11
บทความภาษาไทย: การพัฒนาเกมที่เน้นผู้เล่นเป็นวำคัญสำหรับเกมมวยไทยแบบสามมิติ
บทความภาษาอังกฤษ : Development of Player Centred 3D Thai Boxing Game Prototype
12
บทความภาษาไทย: การออกแบบบทเรียนออนไลน์เพื่อแก้ไขมโนมติที่คลาดเคลื่อน วิชาโครงสร้างเต็มหน่วย
บทความภาษาอังกฤษ : Designing E-Learing Course to correct Misconceptions for Discrete Structure
13
บทความภาษาไทย: การศึกษาตัวแปรรอบและครีบที่เหมาะสมสำหรับการนวดปลาส้มด้วยถังหมุน
บทความภาษาอังกฤษ : The Study of Appropriate Rotating Speed amd Fin Shape Variables for Pickled Fish Kneading Drum
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
14
บทความภาษาไทย: ศึกษาการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยกรดแลกติดและโซเดียมคลอไรด์ที่ได้จาการหมักปลาส้ม
บทความภาษาอังกฤษ : The Study of Stainless Stell Corrosionith Lactic Acid Sodium Chloride from Fermenter Pickled Fsh
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
15
บทความภาษาไทย: การศึกษาการปรับโครงสร้างสายอากาศโมโนโพลรูปแชมเปญสำหรับการใช้งานย่านความถี่แถบคู่
บทความภาษาอังกฤษ : The Study of Champagne-Shape Monopole Antenna for Dual-Band Applications
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
16
บทความภาษาไทย: การศึกษาการเซาะร่องรูปเสี้ยววงกลมที่ระนาบกราวด์ของสายอากาศรูปก้างปลาช่องเปิดร่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อขยายแบนด์วิดท์สำหรับการสื่อสารย่านความถี่ไร้สาย
บทความภาษาอังกฤษ : The Study of Circulat Sector Gouging on Groung Plane of CPW Slot Fishbone Antenna to Amplify Bandwidth for Wireless Communication Frequency Bands
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
17
บทความภาษาไทย: การศึกษาการขยายแบนด์วิดท์ของสายอากาศด้วยการปรับเปลี่ยนรูปทรงเรขาคณิตร่วมกับทรงกระบอกกลมย่านความถี่ WLAN/WiMAX
บทความภาษาอังกฤษ : Studying on Antenna Bandwith Ampfication for WLAN/WiMAX by Modifying the Geometry Feature with a Circular Cylinder
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
18
บทความภาษาไทย: การปรับขยสยแบนด์วิดท์ของสายอากาศแบบร่องเปิดรูปสี่เหลี่ยมที่มีสตับรูปส้อมเสียงด้วยการเซาะร่องรูปสามเหลี่ยมบนระนาบสร้างเงา
บทความภาษาอังกฤษ : Enlargement Bandwidth of Slot antenna with tunning-fork stub by triangle grooving on Ground Plane
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
19
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Investigation of effectiveness of a Close of a closed-end flast Thermosyphon heat exchanger(CEFTHE)
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
20
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : A Numerical Analysis of Gas Enthalpyradiation Converter (GERC) by Using Single Cordierite Open-cellular Porous
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
21
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : An Experimental Investigation of Heat Transfer Characteristics of a Closed-End Oscillating Flat Heat Pipe (CEOFHP)
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
22
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Thermal Performance of flat two phase Closed thermosyphon(FTPCT)with different cross sectional areas and source temperatures
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
23
บทความภาษาไทย: การศึกษาผลของการใช้เครื่องมือดิจิทัลวิชวลไลเซชันสำหรับการสร้างตัวละครที่คล้ายคลึงกัน
บทความภาษาอังกฤษ : Education Impace of Digital Visualzation Tool for Similar Character Modeling
24
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Increasing bandwidth of Flambeau-Shape monopole antenna for UWB Application
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
25
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Fermentation of total mixed ration as alternative method to improve productive performance and to reduce methane production in dairy cattle
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
26
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Effects of oilseed and oil sources on digestibility and rumen fermertation in crossbred Thai native bulls
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
27
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Effects of sulfur-containing compounds on methane production byin vitro gas production
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
28
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of guinea grass and Thaphra stylo silages on dry matter intake, nutrition digestibility and milk production
วิทยาเขตสกลนคร
29
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Soybean oil supplementation in dietary concentrate for reproductive performance of postpartum beef cows
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
30
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Using of Dried cassava chip and forage crop fermentation by microbial as feed supplement in growing beef
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
31
บทความภาษาไทย: ผลของมุมเอียงและสีดูดซับความร้อนต่อประสิทธิภาพปล่องแสงอาทิตย์
บทความภาษาอังกฤษ : Effects of Tilted Angle and Absorber Wall Color on Efficiency of Solar Chimney
วิทยาเขตสุรินทร์
32
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : Study of Energy Management and Energy Saveing Methods for Air Compressing System
33
บทความภาษาไทย: ผลกระทบการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อรูปแบบอาคารพื้นถิ่นเขตเมืองเก่าเชียงคาน จังหวัดเลย
บทความภาษาอังกฤษ : The impact of tourism affecting local styles.The old city of Chiang Khan,Loei.
วิทยาเขตสกลนคร
34
บทความภาษาไทย: การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงกบลูกผสมในบ่อซีเมนต์ บ่อกระชังและบ่อดิน
บทความภาษาอังกฤษ : The Developmental Hybrid Frog Raising Model in Cement Ponds, Cage and Earth Ponds
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
35
บทความภาษาไทย: ผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใยจาก 2 แหล่งต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และผลผลิตน้ำนมของโคนม
บทความภาษาอังกฤษ : two fibrolytic enzyme sources on intake, digestibility and milk prod milk production in dairy cows
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
36
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effects of supplemented fresh Mao pomace and organic acids on growth performance of native (Kadon) pigs
วิทยาเขตสกลนคร
37
บทความภาษาไทย: ความต้องการศึกษาต่อ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บทความภาษาอังกฤษ : Requirement to further their studies and the Factors Influencing Graduate Studying in Master of Business Administration Course in Nakornratchasima students
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
38
บทความภาษาไทย: จิตรกรรมประยุกต์ : กรณีศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
39
บทความภาษาไทย: การศึกษาปัจจัยต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของ จังหวัดนครราชสีมา
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
40
บทความภาษาไทย: การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการระบายสีเคลือบบนเครื่องปั้นดินเผาแก่นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดนครราชสีมา
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
41
บทความภาษาไทย: การติดตามการใช้พลังงานด้วยชิฟเอฟพีจีเอ
บทความภาษาอังกฤษ : Energy Monitoring based on FPGA board
42
บทความภาษาไทย: การทดสอบค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
บทความภาษาอังกฤษ :
43
บทความภาษาไทย: สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุการลื่นล้ม หกล้ม และตกจากที่สูงจาการทำงานในประเทศไทย สำหรับรองเท้านิรภัย
บทความภาษาอังกฤษ :
44
บทความภาษาไทย: สายอากาศช่องเปิดร้องสี่เหลี่ยมแบบมีสตับจูนรูปส้อมเสียงที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วมสสำหรับประยุกต์ใช้งานย่านความถี่แถบกว้าง
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
45
บทความภาษาไทย: การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของสายอากาศบ่วงคู่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูกับการวางเหลื่อมล้ำโดยกระบวนการคิดแบบสืบทอดพันธุกรรมสำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบบุลักษณะทางคลื่นความถี่วิทยุย่านความถี่ต่ำ
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
46
บทความภาษาไทย: การวิเคราะห์สมรรถนะการป้องกันฟ้าผ่าระบบสายจำหน่ายระดับแรงดัน 2 กิโลโวลต์ สถานีไฟฟ้าย่อยครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
บทความภาษาอังกฤษ :
47
บทความภาษาไทย: การวัดกำลังไฟฟ้าจริงด้วยเทคนิคการแปลงฟูรีเยร์แบบเร็วบนชิฟเอฟพีจีเอ
บทความภาษาอังกฤษ :
48
บทความภาษาไทย: กรณีศึกษาการเกิดแรงดันเกินเนื่องจากปรากฎการณ์เฟอร์โรเรโซแนนซ์โดยใช้โปรแกรม EMTP
บทความภาษาอังกฤษ :
49
บทความภาษาไทย: การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง: บริษัท ชินอาน (ไทยแลนด์) จำกัด
บทความภาษาอังกฤษ :
50
บทความภาษาไทย: การศึกษาความชื้นและระยะแกปที่ส่งผลต่อแรงดันเบรกดาวน์กระแสสลับสำหรับแกปแท่งปลายแหลม-ระนาบและแกปทรงกลม-ทรงกลม
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
51
บทความภาษาไทย: ตัวประกอบแก้ไขความชื้นใหม่สำหรับแรงดันสูงกระแสสลับ ภายใต้สภาวะบรรยากาศประเทศไทย
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
52
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : A Compact Wideband Dual-Mode Bandpass Filter using meander shaped stepped impedance square ring resonator
53
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Bidirectional Antenna on Flambeau-Shape
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
54
บทความภาษาไทย: -
บทความภาษาอังกฤษ : A Technique for Duty-Cycle Prediction Using the Next Change-in Current and Error
55
บทความภาษาไทย: โปรแกรมการคำนวณเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์มาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน
บทความภาษาอังกฤษ :
56
บทความภาษาไทย: การศึกษาและวิเคราะห์สมบัติทองคำกะรัตสีเหลือง 18k
บทความภาษาอังกฤษ :
57
บทความภาษาไทย: เครื่องหั่นชิ้นมันเส้นแบบใบมีดหมุน
บทความภาษาอังกฤษ :
58
บทความภาษาไทย: การศึกษาพฤติกรรมการตกตะกอนแข็งตามธรรมชาติของโลหะเงินสเตอร์ลิง
บทความภาษาอังกฤษ :
59
บทความภาษาไทย: ผลชองเอนไซน์ที่ย่อมเยื่อใยในสูตรอาหารผลสมสำเร็จที่ต้นมันสำปะหลังเป็นแหล่งอาหารหยายต่อปริมาณการกินได้และผลผลิตน้ำนมในโคนม
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
60
บทความภาษาไทย: Effect of purple guinea grass (Panicum maximun TD 58)and Thapra stylo (Stylosanthes guianensis CTAT184) silages on voluntary feed intake and nutrient digestibly in goals
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสกลนคร
61
บทความภาษาไทย: องค์ประกอบผลจับของปลาจากเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสกลนคร
62
บทความภาษาไทย: ฤทธิ์ของสารสกัดจากกระเทียมต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ที่แยกได้จากปลาดุกลูกผสม
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสกลนคร
63
บทความภาษาไทย: ชีววิทยาการสืบพันธ์บางประการของปลาตะเพียนทรายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสกลนคร
64
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : The Effect of Curcumin Supplementation on Growth Performance, Digestibility of Nutrients in Weaning Native Pigs
วิทยาเขตสกลนคร
65
บทความภาษาไทย: การใช้โซเดียมไบคาร์บอเนทร่วมกับกากมันจากการผลิตกรดซิตริคในสูตรอาหารสำหรับโคนม
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
66
บทความภาษาไทย: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตสุกรพื้นเมืองในเขตจังหวัดสกลนคร
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสกลนคร
67
บทความภาษาไทย: การศึกษาการเลี้ยงโคลูกผสมชาร์โรเล่ส์ตั้งแต่หย่านมถึงน้ำหนัก 350 กิโลกรัม
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสกลนคร
68
บทความภาษาไทย: ศึกษาองค์ความรู้หมอพื้นบ้านชาวไทโซ่ และกะเลิงเขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์และอำเภอเมือง จังหวัดสกลนครในการวินิจฉัยโรคแบบดั้งเดิมของชุมชน
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสกลนคร
69
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of Krabok Oil Level on Feed Intake, Nutrient Digestion and Rumen Fermentation in Goat
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
70
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Performance of a portable NIR instrument "NIR- Gun" for determining raw milk compositions using transmittance
วิทยาเขตสกลนคร
71
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : A Studty on moisture content of Thai Traditional Medicine "Thaat-Bunjob" by using Near Infrared Reflectance Spectroscopy
วิทยาเขตสกลนคร
72
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : The Study of Rumen Degradability of Tropical Forages by Nylon Bag Techniques in Goats
วิทยาเขตสกลนคร
73
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effects of Napiergrass Silages Treated with Various Additives on Feed Intake, Digestibility and Rumen Fermentation Characteristics
วิทยาเขตสกลนคร
74
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effects of 75% Cassava Pulp Fermentation by SaccharomycesCerevisiae on Protein Replacement Soybean Meal in Concentrate Diets in Meat Goats
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
75
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : The Study of Feasibility of Thai Native Chickens for Commercial in Community Level (Sakon Nakhon Province)
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
76
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effects of Dietary Acid and Different Environmental Temperature on the Growth Performance of Weaned Piglets
วิทยาเขตสกลนคร
77
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of cassava root ensiled with cassava top or legumes on feed intake and digestibility of dairy cows
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
78
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of herbs supplementation on feed intake , nutrient digestion and rumen fermentation , nitrogen utilization in beef cattle
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
79
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of grass silage supplemented in pig diet on growth performace in Kadon pigs
วิทยาเขตสกลนคร
80
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Levels of Conjugated Linoleic Acid in Broiler Diets on Energy Balance
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
81
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : The effect pf fprage species and additives on quality of tropical forage silage
วิทยาเขตสกลนคร
82
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of Tropical Roughage Source and Feeding Regime on Fatty Acid Composition and Antioxidant Activity in Meat Goats
วิทยาเขตสกลนคร
83
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Use of Cavalcade (Centrosemapascuorum) as Protein Source in the Rations of Meat Goats
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
84
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of Coconut or Krabok Oil,Rich in Lauric and Myristic Acid on Ruminal Archaeal Population of Bullsas Assessed by PCR-DGGE and Quantitative Real Time PCR
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
85
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of Addition of Dried Mao Pomace on Fermentative Quality and Nutritive Value of Napiergrass Silages
วิทยาเขตสกลนคร
86
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of Curcumin Suplementation on Turkey Meat Quality
วิทยาเขตสกลนคร
87
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Influence of Deboning Time on Meat Quality of Broilers Processed at 42 and 56 d of Age
88
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Water Activity Determination of Mao Tea by Portable NIRS
วิทยาเขตสกลนคร
89
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Analysis of Reducing Sugar of Single Parboiled Rice Kernel (KDML105) by FT-NIRS
วิทยาเขตสกลนคร
90
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Application Measurement Options for Dry Matter Analysis in Total Mixed Rations by Near Infrared Spectroscopy
วิทยาเขตสกลนคร
91
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Investigation of Lactic Acid Level and pH in Fermented Products Using NIRS
92
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Possibility to Measure Volatile Compounds in Essential Oil by Using Near Infrared Spectroscopy
93
บทความภาษาไทย: การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเม่าแดง
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสกลนคร
94
บทความภาษาไทย: การพัฒนาไอศครีมหมากเม่าเพื่อสุขภาพและความพึงพอใจของอาสาสมัคร
บทความภาษาอังกฤษ :
95
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Anti-diabetic activities of Aquilaria sinensis leaf
วิทยาเขตสกลนคร
96
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Relationship Between VolTILE Aroma Compounds and Near Infrared Spectroscopy in Ginger Essential Oil
97
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Primary Health Care by Thai Wisdom of Traditional Medicine: A case Study of lsan Folk Medicinal Healer in Curative and Palliative Treatments of Symptoms Related to Neuromuscular Disorders
98
บทความภาษาไทย: การติดตามสำรวจบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2553 และสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
บทความภาษาอังกฤษ :
99
บทความภาษาไทย: ผลกระทบการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อรูปแบบอาคารพื้นถิ่นเขตเมืองเก่าเชียงคาน จังหวัดเลย
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสกลนคร
100
บทความภาษาไทย: การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟสเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยใช้การควบคุมแบบพัลส์วิดมอดูเลชั้น เอซี ช็อปเปอร์
บทความภาษาอังกฤษ : Single Phase Induction Motor Control for Energy Saving Using PWM AC Chopper control
101
บทความภาษาไทย: โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หลอด LED Solar Street Light LED Lamp
บทความภาษาอังกฤษ :
102
บทความภาษาไทย: เครื่องไล่ความชื้นในเมล็ดข้าวขนาดเล็กเพื่อชุมชน
บทความภาษาอังกฤษ :
103
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : A multi-channel THz-frequency carrier generation y u-ring resonator system for optical communication
104
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : A new generation laser therapy 1,032 nm by u-ring resonator for acne vulgarism treatment application
105
บทความภาษาไทย: การเปรียบเทียบวิธีควบคุมแรงดันไฟฟ้าสำหรับอินเวอร์เตอร์หลายระดับแรงดัน
บทความภาษาอังกฤษ : Comparison of voltage control Methods for Multi-Level Inverter
106
บทความภาษาไทย: การศึกษางานเชื่อมประสานท่อทองแดงด้วยหลักการเหนี่ยวนำความร้อน
บทความภาษาอังกฤษ :
107
บทความภาษาไทย: ชุดควบคุมค่าความนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารพืช
บทความภาษาอังกฤษ :
108
บทความภาษาไทย: เครื่องเชื่อมท่อทองแดงด้วยหลักการเหนี่ยวนำความร้อน
บทความภาษาอังกฤษ :
109
บทความภาษาไทย: การพัฒนาเครื่องปรับสภาพหน้าดินสำหรับเกษตรกรประเภทนาดำ
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสกลนคร
110
บทความภาษาไทย: แผ่นดูดกลืนเสียงจากใยมะพร้าว
บทความภาษาอังกฤษ :
111
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : A new generation laser therapy 1,036 nm by u-ring resonator for Chickenpox treatment application
112
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : A new system measurement of green house energy monitoring by gprs module
113
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of Working Temperature on Heat Transfer Characteristic of Helix Oscillating heat Pipe (HOHP)
วิทยาเขตสกลนคร
114
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Fabrication and Photo response of Self organized Tio2 Mesoporous by Alternative Voltage Condition
115
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Design of DC Voltage Control for D-STATCOM
116
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : AChE Inhibitory Capability of Golden Shower (Leguminosae Mimosodeae) Extracts in Golden Apple Snail (Pomacea canaliculata)
117
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Global Warming :Its Effects on Heat Stress and Animal Reproduction
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
118
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Growth rate, heat tolerance, dressing percentage and rib eye area of Brahman and Angus crossbred steers under conventional fattening fed rice straw based diet in Thailand
วิทยาเขตสกลนคร
119
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effects of a hCG Administration on d 5 after a Timed Artificial Insemination on the Conception Rate of Postpartum Beef Cows in Small Holder Farmers
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
120
บทความภาษาไทย: เทคนิคในการเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของแพะพื้นเมืองไทยโดยการให้อาหารแบบขั้นบันได
บทความภาษาอังกฤษ :
121
บทความภาษาไทย: กระบวนการตั้งท้องและการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในระยะของการตั้งท้องในแพะพื้นเมืองไทย
บทความภาษาอังกฤษ :
122
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : The Development of Pelleting Machine for Fish Feed Containing Cassava as a Main Source
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
123
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Sponge Cake from Composite Cassava-Wheat Flour Fortified with Mulberry Leaf
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
124
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : The Research and Development Project of Frog Culture Method with Sufficiency Economy Philosophy
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
125
บทความภาษาไทย: ผลของการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมผลิตพืชผักแบบอะควาโปนิกส์
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
126
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Karyological and RAPD-PCR Studies in Barbodes spp
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
127
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : The Development of Teaching and learning Activity on Limit and Differentiation Algebraic Function for Undergraduate Students by Computer Assisted Instruction lesson
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
128
บทความภาษาไทย: การศึกษาการเพาะเห็ดตีนแรดร่วมกับการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
129
บทความภาษาไทย: การศึกษาความหลายทางพันธุกรรมของปลาหมูบริเวณเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเทคนิคอาร์เอพีดีขพีซีอาร์
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
130
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Antecedents and Consequence of Organizational Commitment: The Role of External locus of control
131
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Shifting of Production Pathway in Zymomnas mobilis by Transposon Mutagenesis
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
132
บทความภาษาไทย: การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดด้วยระบบเกษตรอินทรีย์
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
133
บทความภาษาไทย: การประยุกต์ใช้การบ่มแข็งในการเพิ่มความแข็งแรงและค่าความแข็งงานหล่อเงินสเตอร์ลิง 925 ที่ผ่านการหล่อหลอมโดยเปลวไฟแก๊ส
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
134
บทความภาษาไทย: การปรับปรุงซีบีอาร์และกำลังอัดแกนเดียวของดินลูกรังโดยกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอย
บทความภาษาอังกฤษ : Improvement of Calirifornia bearing ratio and Unconfined Compressive Strength of Leteritic Soil By Carbide Residue-Fly Ash
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
135
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Investigated Gain and Radiation Patten of Array Antenna with Asymmetric Y-shaped Slit Loads MSA
136
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Structural Characteristics of fixed - end supported channel beams under bening
137
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : AN EXPERIMENTAL STUDY ON PFRP BUILT-UP COLUMNS WITH DOUBLE C-SECTIONS UNDER AXIAL COMPRESSION
138
บทความภาษาไทย: ผลของขนาดมวลรวมต่อกำลังรับแรงอัดของพอลิเมอร์คอนกรีต
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
139
บทความภาษาไทย: การศึกษาเชิงทดลองคุณสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนไหลของวัสดุพรุนชนิดเซลลูล่าร์เปิดคอร์ไรท์แผ่นคู่
บทความภาษาอังกฤษ :
140
บทความภาษาไทย: การศึกษาเชิงทดลองคุณสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนไหลของวัสดุพรุนชนิดเซลลูล่าร์เปิดคอร์ไรท์แผ่นเดี่ยว
บทความภาษาอังกฤษ :
141
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : A Prediction of Banana Drying Behavior Using Empirical Model and Artificial Neural Network Model
142
บทความภาษาไทย: ผลของกระบวนการผลิตชาใบย่านางต่อคุณภาพทางกายภาพและ การต้านอนุมูลอิสระ
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
143
บทความภาษาไทย: ผลของอุณหภูมิบ่มและระยะเวลาบ่มต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของ ข้าวฮางงอกจากข้าวเหนียวพันธุ์ กข6
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
144
บทความภาษาไทย: ผลของกระบวนการผลิตต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระใน ข้าวเหนียวดำงอกชนิดผง
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
145
บทความภาษาไทย: ผลของการหมักต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี และการยอมรับของผู้บริโภค ต่อชาใบมะนาวโห่
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
146
บทความภาษาไทย: บิสกิตข้าวกล้องเสริมผงผักและผลไม้ส่วนเหลือจากการสกัดน้าผักและผลไม้
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
147
บทความภาษาไทย: การเตรียมแผ่นฟิล์มสปาจากยางพารา
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
148
บทความภาษาไทย: การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณค่าของผ้าทอบ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
149
บทความภาษาไทย: วิธีการเตรียมและการอบแห้งต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวฮางงอก จากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
150
บทความภาษาไทย: ลักษณะเด่นของข้าวเหนียวเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
151
บทความภาษาไทย: สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของผู้บริโภคต่อขนมปุยฝ้ายเติมผงสีมะนาวโห่ที่มีมอลโทเด็กซ์ทรินต่างกัน
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
152
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Extracted Gynostemma Pentaphylum Makino Supplementation in Freezing Media Promoted Plasma Membrane Integrity, Acrosome Integrity and Viability of Frozen-Thawed Boar Semen during Summer Months
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
153
บทความภาษาไทย: ผลของสารโคลชิชีนต่อลักษณะทางสัณฐานของสบู่ดำ
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
154
บทความภาษาไทย: การศึกษาการกระจายตัวของความหนาแน่นของอนุภาคของแข็งเฉลี่ย
บทความภาษาอังกฤษ :
155
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : The Cooling Capacity of the Tubular-Ice by Installing a Heat Exchanger (H/X)
156
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Design and development of sugarcane and corn cutting machine dairy cow
157
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : A Design and Evaluate the Feeding Mechanism of Automatic Sugarcane Trans-planter
158
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Coolant Oil Treatment Set
วิทยาเขตขอนแก่น
159
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : The Comparison of Ergonomics Postures Assessment Methods in Rubber Sheet Production
160
บทความภาษาไทย: วิถีการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
161
บทความภาษาไทย: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูลและและอัลกอริทึมของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
162
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Converting Agro By-Products For Sustainable Llivestock Production
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
163
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of Fairy shrimps in layers diet on production performance and yolk colour of egg
วิทยาเขตสกลนคร
164
บทความภาษาไทย: การประยุกต์ใช้การบ่มแข็งในการเพิ่มความแข็งแรงและค่าความแข็งงานหล่อเงินสเตอร์ลิง 925 ที่ผ่านการหล่อหลอมโดยเปลวไฟแก๊ส
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
165
บทความภาษาไทย: การเผาไหม้น้ำมันไบโดดีเซลในหัวพ่นไฟวัสดุพรุนชนิดเม็ดกลมอัดแนน (Combustion of Diesel Oil in the Packed-Bed Sphere Porous Burner(PSPB))
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
166
บทความภาษาไทย: การพัฒนากำลังของดินเหนียวผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ปั้นใหม่ด้วยเถ้าลอย (Strength development of Remolded CCR Stabilized Clay with Fly Ash)
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
167
บทความภาษาไทย: การทดสอบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปแบบต่อเนื่องที่ถูกเสริมรอยต่อเนื่องที่ถูกเสริมรอยต่อเพิ่มด้วยลวดเกลียวอัดแรง
บทความภาษาอังกฤษ : EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON CONTINUOUS PRECAST PRESTRESSED CONCRETE BEAMS HAVING EXTRA JOINT REINFORCEMENT WITH PRESTRESSED STRANDS
168
บทความภาษาไทย: คุณสมบัติพื้นฐานของดินเหนียวผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอยปั้นใหม่
บทความภาษาอังกฤษ : BASIC PROPERTIES OF REMOLDED CALCILUM CARBIDE RESIDUE-FLY ASH STABILIZED CLAY
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
169
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Initial Study on Synthetics Fly Ash with Rice Husk Ash and Expaned Perlite Geopolymer
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
170
บทความภาษาไทย: การเปรียบเทียบแบบจำลองการอบแห้งแบบจำลองเอมพีรีคัลกับแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการทำนายพฤติกรรมการอบแห้ง
บทความภาษาอังกฤษ :
171
บทความภาษาไทย: การทำนายเวลาที่ใช้ในการอบแห้งโดยใช้แบบจำลองเอมพีรีคัลแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม
บทความภาษาอังกฤษ :
172
บทความภาษาไทย: การศึกษาเชิงทดลองคุณสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนไหลของวัสดุพรุนชนิดเซลลูล่าร์เปิดคอร์ไรท์แผ่นคู่
บทความภาษาอังกฤษ :
173
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : A Prediction of Banana Drying Behavior Using Empirical Model and Artificial Neural Network Model
174
บทความภาษาไทย: หัวพ่นไฟวัสดุพรุนชนิดเม็ดกลมอัดแน่นที่ใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
175
บทความภาษาไทย: เตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบวัสดุพรุนชนิดโลหะเซลลูล่าร์
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
176
บทความภาษาไทย: การเผาไหม้น้ำมันไบโอดีเซลในหัวพ่นไฟวัสดุพรุนชนิดเม็ดกลมอัดแน่น
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
177
บทความภาษาไทย: การนำและการแผ่รังสีความร้อนที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวัสดุพรุนเม็ดกลมอัดแน่นชนิดทองเหลือง
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
178
บทความภาษาไทย: การศึกษาประสิทธิผลของการใช้บันทึกการเรียนรู้วิชาสถาปัตยกรรมไทย
บทความภาษาอังกฤษ :
179
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of task-based learning on Agricultural Machinery Engineering Students’ English speaking ability at Rajamangala University of Technology Isan, Nakhonratchasima
180
บทความภาษาไทย: ผลของการประยุกต์เอ็นโค๊ดเดอร์และดีโค๊ดเดอร์เพื่อสร้างระบบบัสต่อการควบคุมแบบต่างๆ
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
181
บทความภาษาไทย: การพัฒนาเนื้อดินและการเคลือบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
182
บทความภาษาไทย: ผลของการประยุกต์เอ็นโค๊ดเดอร์และดีโค๊ดเดอร์เพื่อสร้างระบบบัสต่อการควบคุมแบบต่างๆ
บทความภาษาอังกฤษ :
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
183
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of Addition of Dried Mao Pomace on Fermentative Quality and Nutritive Value of Napiergrass Silages
วิทยาเขตสกลนคร
184
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Effect of Curcumin Suplementation on Turkey Meat Quality
วิทยาเขตสกลนคร
185
บทความภาษาไทย: การควบคุมหนอนเจาะเปลือกต้นเม่าหลวงแบบอินทรีย์
บทความภาษาอังกฤษ : Organic Method to control Mao luang bark bore (Micropistus microcephalus
วิทยาเขตสกลนคร
186
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Anti-diabetic activities of Aquilaria sinensis leaf
วิทยาเขตสกลนคร
187
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Primary Health Care by Thai Wisdom of Traditional Medicine: A case Study of lsan Folk Medicinal Healer in Curative and Palliative Treatments of Symptoms Related to Neuromuscular Disorders
188
บทความภาษาไทย: การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชัน้ ปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
บทความภาษาอังกฤษ :
189
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Strategic Planning for Developing Cows and Buffalos Market in Sakon Nakhon province
190
บทความภาษาไทย: ชุดควบคุมค่าความนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารพืช
บทความภาษาอังกฤษ :
191
บทความภาษาไทย: เครื่องเชื่อมท่อทองแดงด้วยหลักการเหนี่ยวนำความร้อน
บทความภาษาอังกฤษ :
192
บทความภาษาไทย: แผ่นดูดกลืนเสียงจากใยมะพร้าว
บทความภาษาอังกฤษ :
193
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Fabrication and Photo response of Self organized Tio2 Mesoporous by Alternative Voltage Condition
194
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Design of DC Voltage Control for D-STATCOM
195
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : The small-scale biogas generation sufficiency cooking energy for a family-sized unit
196
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : A New Design of Intermodulation by Nonlinear Effect Micro-ring Resonator System.
197
บทความภาษาไทย: การออกแบบและการพัฒนาเครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสตรงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยร์
บทความภาษาอังกฤษ :
198
บทความภาษาไทย: สื่อศึกษาบันเทิงเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ด้วยแอนนิเมชันสามมิติ กรณีศึกษาเรือมอัมเร
บทความภาษาอังกฤษ :
199
บทความภาษาไทย: การศึกษาผลการใช้ระบบติดตามโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บทความภาษาอังกฤษ :
200
บทความภาษาไทย: การพัฒนาระบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสุรินทร์
201
บทความภาษาไทย: เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์
บทความภาษาอังกฤษ :
202
บทความภาษาไทย: เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์
บทความภาษาอังกฤษ :
203
บทความภาษาไทย: เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์
บทความภาษาอังกฤษ :
204
บทความภาษาไทย: เครื่องขุดหลุมยางพาราพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสุรินทร์
205
บทความภาษาไทย: เครื่องสับหัวมันสำปะลัง
บทความภาษาอังกฤษ :
206
บทความภาษาไทย: เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสุรินทร์
207
บทความภาษาไทย: เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสุรินทร์
208
บทความภาษาไทย: ศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา: พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสุรินทร์
209
บทความภาษาไทย: แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อกิจกรรมนันทนาการเกาะเสด็จประพาส มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
บทความภาษาอังกฤษ :
210
บทความภาษาไทย: การใช้พืชอาหารสัตว์หมักเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสุรินทร์
211
บทความภาษาไทย: พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสุรินทร์
212
บทความภาษาไทย: การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องวินัยในการใช้คอมพิวเตอร์สา หรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสุรินทร์
213
บทความภาษาไทย: การควบคุมภายในของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสุรินทร์
214
บทความภาษาไทย: การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสุรินทร์
215
บทความภาษาไทย: การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ผู้สอน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสุรินทร์
216
บทความภาษาไทย: การประยุกต์คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสุรินทร์
217
บทความภาษาไทย: ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตสุรินทร์
218
บทความภาษาไทย: ผลการเสริม GnRH และ hCG ในวันที่ 5 หลังผสมเทียมต่อระดับความเข้มข้นของโปรเจสเตอโรนและอัตราการผสมติดในโคเนื้อ
บทความภาษาอังกฤษ :
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
219
บทความภาษาไทย:
บทความภาษาอังกฤษ : Conception Rate and Serum Progesterone Concentration in Buffalo Cows Administered with GnRH and hCG
วิทยาเขตกาฬสินธุ์

 

 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)