VIEW INTELL VIEW JARNAL DETAIL
VIEW JARNAL รายละเอียดด้านการตีพิมพ์ข้อมูลวารสารวิชาการ
 
รายละเอียด
ชื่อนักวิจัย กฤติมา เสาวกูล
ชื่องานวิจัย ไม่พบข้อมูล!
ชื่อผู้ร่วมวิจัย ไม่พบข้อมูล!
วารสารวิชาการระดับ ระดับชาติ
ประเทศ ประเทศไทย
ประเภทการตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
ระดับคุณภาพงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
ชื่อบทความ(ไทย) การเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของปลาวัยอ่อนในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก (พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดเล็ก)
ชื่อบทความ(อังกฤษ) Variations in abundance of fish larvae in Huai Jorakhe Mak reservoir (small wetland)
ชื่อวารสารสิ่งตีพิมพ์ แก่นเกษตร
ตีพิมพ์วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2554
ปีที่ ไม่พบข้อมูล!
ฉบับที่ 2
หน้าที่  147-158
ฐานข้อมูล(ที่มาของค่าImpact Factor ) ไม่พบข้อมูล!
ค่า Impact Factor ไม่พบข้อมูล!
DOWN LOAD FILES หลักฐานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
File หน้าปก Vol_2_39.jpg
File สารบัญ ไม่พบข้อมูล!
File ผลงานวิจัย PDF-5.pdf
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

Contact Address :744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 66 44 233063 Fax: 66 44 233064

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน 30 ขึ้นไป)