VIEW INTELL VIEW JARNAL DETAIL
VIEW JARNAL รายละเอียดด้านการตีพิมพ์ข้อมูลวารสารวิชาการ
 
รายละเอียด
ชื่อนักวิจัย อนิรุธ พิพัฒน์ประภา
ชื่องานวิจัย ไม่พบข้อมูล!
ชื่อผู้ร่วมวิจัย ไม่พบข้อมูล!
วารสารวิชาการระดับ ระดับชาติ
ประเทศ ประเทศไทย
ประเภทการตีพิมพ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับคุณภาพงานวิจัย ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อบทความ(ไทย) การสอนวิชาวิจัยอุตสาหกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ชื่อบทความ(อังกฤษ) -
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ Management Fair ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 "วิสาหกิจก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล ด้วยการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน"
วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ถึง 9 กรกฎาคม 2554
ปีที่ ไม่พบข้อมูล!
DOWN LOAD FILES หลักฐาน
หนังสือเชิญร่วมประชุม ไม่พบข้อมูล!
หนังสืออนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ไม่พบข้อมูล!
หน้าปก ไม่พบข้อมูล!
สารบัญ
กำหนดการสัมมนา
ผลงานการวิจัย
วุฒิบัตร
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

Contact Address :744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 66 44 233063 Fax: 66 44 233064

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน 30 ขึ้นไป)