VIEW INTELL VIEW JARNAL DETAIL
VIEW JARNAL รายละเอียดด้านการตีพิมพ์ข้อมูลวารสารวิชาการ
 
รายละเอียด
ชื่อนักวิจัย หนูเดือน สาระบุตร
ชื่องานวิจัย ไม่พบข้อมูล!
ชื่อผู้ร่วมวิจัย ไม่พบข้อมูล!
วารสารวิชาการระดับ ระดับชาติ
ประเทศ ประเทศไทย
ประเภทการตีพิมพ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับคุณภาพงานวิจัย ไม่พบข้อมูล!
ชื่อบทความ(ไทย) ผลของการหมักต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี และการยอมรับของผู้บริโภค ต่อชาใบมะนาวโห่
ชื่อบทความ(อังกฤษ)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 และสัมมนาวิชาการ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 5 "วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี เกษตรอินทรีย์สู่อาเซียน" หน้า 506-511
วันที่ 21 มีนาคม 2556 ถึง 22 มีนาคม 2556
ปีที่ ไม่พบข้อมูล!
DOWN LOAD FILES หลักฐาน
หนังสือเชิญร่วมประชุม ไม่พบข้อมูล!
หนังสืออนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ไม่พบข้อมูล!
หน้าปก ไม่พบข้อมูล!
สารบัญ
กำหนดการสัมมนา
ผลงานการวิจัย
วุฒิบัตร
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

Contact Address :744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 66 44 233063 Fax: 66 44 233064

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน 30 ขึ้นไป)