VIEW INTELL VIEW JARNAL DETAIL
VIEW JARNAL รายละเอียดด้านการตีพิมพ์ข้อมูลวารสารวิชาการ
 
รายละเอียด
ชื่อนักวิจัย จิระยุทธ สืบสุข
ชื่องานวิจัย ไม่พบข้อมูล!
ชื่อผู้ร่วมวิจัย ไม่พบข้อมูล!
วารสารวิชาการระดับ ระดับชาติ
ประเทศ ประเทศไทย
ประเภทการตีพิมพ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับคุณภาพงานวิจัย ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อบทความ(ไทย) ผลของขนาดมวลรวมต่อกำลังรับแรงอัดของพอลิเมอร์คอนกรีต
ชื่อบทความ(อังกฤษ)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์แอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี
วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ถึง 11 พฤษภาคม 2555
ปีที่ ไม่พบข้อมูล!
DOWN LOAD FILES หลักฐาน
หนังสือเชิญร่วมประชุม ไม่พบข้อมูล!
หนังสืออนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ไม่พบข้อมูล!
หน้าปก 37.pdf
สารบัญ
กำหนดการสัมมนา
ผลงานการวิจัย
วุฒิบัตร
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

Contact Address :744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 66 44 233063 Fax: 66 44 233064

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน 30 ขึ้นไป)