VIEW INTELL VIEW JARNAL DETAIL
VIEW JARNAL รายละเอียดด้านการตีพิมพ์ข้อมูลวารสารวิชาการ
 
รายละเอียด
ชื่อนักวิจัย ณรงค์ หูชัยภูมิ
ชื่องานวิจัย ไม่พบข้อมูล!
ชื่อผู้ร่วมวิจัย ไม่พบข้อมูล!
วารสารวิชาการระดับ ระดับชาติ
ประเทศ ประเทศไทย
ประเภทการตีพิมพ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับคุณภาพงานวิจัย ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อบทความ(ไทย) การพัฒนาเครื่องปรับสภาพหน้าดินสำหรับเกษตรกรประเภทนาดำ
ชื่อบทความ(อังกฤษ)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ถึง 18 พฤษภาคม 2555
ปีที่ ไม่พบข้อมูล!
DOWN LOAD FILES หลักฐาน
หนังสือเชิญร่วมประชุม ไม่พบข้อมูล!
หนังสืออนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ไม่พบข้อมูล!
หน้าปก ไม่พบข้อมูล!
สารบัญ
กำหนดการสัมมนา
ผลงานการวิจัย
วุฒิบัตร
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

Contact Address :744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 66 44 233063 Fax: 66 44 233064

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน 30 ขึ้นไป)