VIEW JARNAL DETAIL
VIEW JARNAL รายละเอียดด้านการตีพิมพ์ข้อมูลวารสารวิชาการ
 
รายละเอียด
ชื่อนักวิจัย สุรัตน์ วรรณศรี
ชื่องานวิจัย ไม่พบข้อมูล!
ชื่อผู้ร่วมวิจัย ไม่พบข้อมูล!
วารสารวิชาการระดับ ระดับชาติ
ประเทศ ประเทศไทย
รูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์
ระดับคุณภาพงานวิจัย ไม่พบข้อมูล!
ชื่อบทความ(ไทย) การศึกษาสมบัติบรอนซ์สีขาว สำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับเทียม
ชื่อบทความ(อังกฤษ) -
วันที่แล้วเสร็จ 15 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ 16 กรกฎาคม 2553 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2554
ปีที่
สถานที่ จังหวัด ประเทศที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัท เอส เอช แอนด์ ซันส์ จำกัด
DOWN LOAD FILES หลักฐาน
File สำเนาส่วนที่อ้างอิงการนำผลงานไปใช้ประโยชน ไม่มีไฟล์
File เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีไฟล์
File ภาพถ่าย (ถ้ามี) ไม่มีไฟล์
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

Contact Address :744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 66 44 233063 Fax: 66 44 233064

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน 30 ขึ้นไป)