คำอธิบายความหมายและการเลือกบันทึกข้อมูลแต่ละประเภท
 

 

วารสารวิชาการ หมายถึง

 
  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
 
  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสวารวิชาการ (Journal)ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of science(Science Citation Index Expand,Social Sciences Citation Index,Art and Humanities Citation Index)หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
  การประชุมวิชาการ Proceding หมายถึง
 
  ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceeding)ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดการประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25

  งานวิจัยที่เผยแพร่
 
  งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)

  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้
 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น เช่น ด้านบริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SME)/ศิลปะและวัฒนธรรม

 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนำไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือ กำหนดมาตรการต่างๆ

 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

 
  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นงานสร้างคุณค่าทางจิตใจยกระดับจิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นำไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาล

  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)  ประกอบด้วย
 
  บทความวิชากร   คือ เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ

 
  ตำรา คือ เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ
 
  หนังสือ คือ เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการ

ที่มา::มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.”คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556”.2556.

 

 
 
Languages 
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

Contact Address :744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 66 44 233063 Fax: 66 44 233064

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน 30 ขึ้นไป)