RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา        
เพศ   หญิง        
รหัสพนักงาน          
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นางอรุณี- มณที        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)          
ชื่อเล่น          
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
คณะ/สถาบัน/สำนัก          
สัญชาติ          
หมายเลขโทรศัพท์   2530        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   m.arunee@rmuti.ac.th        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา      
คณะ   -    
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาโท            
สาขา      
คณะ      
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาตรี            
สาขา   เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ    
คณะ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก   -    
วิทยาลัย/โรงเรียน   -    
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก      
โรงเรียน      
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน      
การศึกษาอื่นๆ    
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ    
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
       
สถานประกอบการณ์ที่2        
สถานประกอบการณ์ที่3
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ15 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
1
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) คำสั่งที่ มทร.อีสานที่620/2556 ลว.5เม.ย. 56และมทร.อีสานที่ 939/2556 ลว. 11 มิ.ย. 56 การศึกษาดูงาน
2556
20 มิถุนายน 2556 ถึง 22 มิถุนายน 2556
2
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อบรมเชิงบรรยาย สำหรับผู้ใช้งานระบบ (บุคคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
8 มกราคม 2556 ถึง 8 มกราคม 2556
3
กองคลัง เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการภาษี การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
1 มีนาคม 2556 ถึง 1 มีนาคม 2556
4
หน่วยตรวจสอบภายใน โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
13 มีนาคม 2556 ถึง 15 มีนาคม 2556
5
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านประกันคุณภาพการศึกษา การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
4 มีนาคม 2556 ถึง 5 มีนาคม 2556
6
กองคลัง อบรมสัมมนาการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการ (บุคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
7
กองบริหารงานบุคคล การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกรอบอัตรากำลังของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 พ.ศ. 2557 – 2560” การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556
8
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
19 มิถุนายน 2556 ถึง 21 มิถุนายน 2556
9
กองกลาง การอบรมการใช้งานระบบเชื่อมต่อพื้นฐานภายในสำนักงานอัตโนมัติ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
21 สิงหาคม 2556 ถึง 21 สิงหาคม 2556
10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล "ราชมงคล..บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ" การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
2 เมษายน 2555 ถึง 5 เมษายน 2555
11
กองบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
10 กันยายน 2555 ถึง 12 กันยายน 2555
12
กองกลาง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2" การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
29 มิถุนายน 2555 ถึง 29 มิถุนายน 2555
13
วิทยาเขตสุรินทร์ โครงการอบรม เสวนา เรื่อง “การให้ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
4 กันยายน 2555 ถึง 4 กันยายน 2555
14
กองนโยบายและแผน จัดทำระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การประชุม
2555
8 ตุลาคม 2555 ถึง 8 ตุลาคม 2555
15
กองนโยบายและแผน ประชุมจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การประชุม
2555
24 ธันวาคม 2555 ถึง 24 ธันวาคม 2555
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)