RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา        
เพศ   หญิง        
รหัสพนักงาน          
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นางสาวสุภาภรณ์- พิมสุคะ        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)          
ชื่อเล่น          
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายบริการวิชาการ        
คณะ/สถาบัน/สำนัก          
สัญชาติ          
หมายเลขโทรศัพท์   2550        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   jiebza_05@hotmail.com        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา      
คณะ   -    
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาโท            
สาขา   -    
คณะ   -    
มหาวิทยาลัย   -    
ระดับปริญญาตรี            
สาขา   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
คณะ   การบัญชีและการจัดการ    
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก   -    
วิทยาลัย/โรงเรียน   -    
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก      
โรงเรียน      
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน      
การศึกษาอื่นๆ    
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ    
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
       
สถานประกอบการณ์ที่2        
สถานประกอบการณ์ที่3
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ23 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
1
หน่วยงานภายนอก ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4,4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2012 (I-SEEC 2012) การประชุมวิชาการ
2556
11 ธันวาคม 2555 ถึง 12 ธันวาคม 2555
2
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) คำสั่งที่ มทร.อีสานที่620/2556 ลว.5เม.ย. 56และมทร.อีสานที่ 939/2556 ลว. 11 มิ.ย. 56 การศึกษาดูงาน
2556
20 มิถุนายน 2556 ถึง 22 มิถุนายน 2556
3
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน: กิจกรรมที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
18 ธันวาคม 2555 ถึง 19 ธันวาคม 2555
4
กองคลัง โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
5
กองนโยบายและแผน ฝ่านสารสนเทศเพื่อการบริหาร อบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
17 ธันวาคม 2555 ถึง 17 ธันวาคม 2555
6
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อบรมเชิงบรรยาย สำหรับผู้ใช้งานระบบ (บุคคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
8 มกราคม 2556 ถึง 8 มกราคม 2556
7
กองคลัง อบรมสัมมนาการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการ (บุคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
8
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
26 มิถุนายน 2556 ถึง 26 มิถุนายน 2556
9
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
19 มิถุนายน 2556 ถึง 21 มิถุนายน 2556
10
ฝ่ายวิทยบริการ แผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการคลังปัญญา มทร.อีสาน การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
29 กรกฎาคม 2556 ถึง 29 กรกฎาคม 2556
11
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐาน โครงการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) Site visit II การประชุม
2556
4 เมษายน 2556 ถึง 5 เมษายน 2556
12
หน่วยงานภายนอก ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4,4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2012 (I-SEEC 2012) การไปราชการ
2556
11 ธันวาคม 2555 ถึง 12 ธันวาคม 2555
13
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการเทคนิคการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การไปราชการ
2556
19 พฤษจิกายน 2555 ถึง 23 พฤษจิกายน 2555
14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ โครงการประชุมนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิต และภูมิปัญญา การประชุมวิชาการ
2555
5 สิงหาคม 2555 ถึง 11 สิงหาคม 2555
15
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลวิเทศสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
24 พฤษภาคม 2555 ถึง 25 พฤษภาคม 2555
16
ฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ประสบการณ์ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 และดำเนินงานการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
16 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2555
17
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการฝึกอบรมการประกันคุณภาพแก่บุคลากรคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
27 มีนาคม 2555 ถึง 27 มีนาคม 2555
18
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-learning การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
15 พฤษภาคม 2555 ถึง 17 พฤษภาคม 2555
19
กองนโยบายและแผนร่วมกับสำนักวิทยบริการฯ การจัดทำข้อมูลวิเทศสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ การประชุม
2555
20 เมษายน 2555 ถึง 20 เมษายน 2555
20
กองนโยบายและแผน จัดทำระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การประชุม
2555
8 ตุลาคม 2555 ถึง 8 ตุลาคม 2555
21
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา การประชุมจัดทำข้อมูลกลางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 การประชุม
2555
30 เมษายน 2555 ถึง 30 เมษายน 2555
22
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุม
2555
6 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2555
23
กองนโยบายและแผน สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลวิเทศสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
24 พฤษภาคม 2555 ถึง 25 พฤษภาคม 2555
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)