RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา        
เพศ   หญิง        
รหัสพนักงาน          
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นางสาวภควรรณ- วรรณวัติ        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)          
ชื่อเล่น          
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายวิจัยและพัฒนา        
คณะ/สถาบัน/สำนัก          
สัญชาติ          
หมายเลขโทรศัพท์   2540        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   mhooping_noi@hotmail.com        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา      
คณะ   -    
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาโท            
สาขา   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์    
คณะ   วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์    
มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
ระดับปริญญาตรี            
สาขา   ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์    
คณะ   บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก   -    
วิทยาลัย/โรงเรียน   -    
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก      
โรงเรียน      
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน      
การศึกษาอื่นๆ    
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ    
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
       
สถานประกอบการณ์ที่2        
สถานประกอบการณ์ที่3
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ15 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
1
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) คำสั่งที่ มทร.อีสานที่620/2556 ลว.5เม.ย. 56และมทร.อีสานที่ 939/2556 ลว. 11 มิ.ย. 56 การศึกษาดูงาน
2556
20 มิถุนายน 2556 ถึง 22 มิถุนายน 2556
2
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน: กิจกรรมที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
18 ธันวาคม 2555 ถึง 19 ธันวาคม 2555
3
กองคลัง โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
4
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านประกันคุณภาพการศึกษา การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
4 มีนาคม 2556 ถึง 5 มีนาคม 2556
5
กองคลัง อบรมสัมมนาการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการ (บุคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
6
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
19 มิถุนายน 2556 ถึง 21 มิถุนายน 2556
7
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐาน โครงการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) Site visit II การประชุม
2556
4 เมษายน 2556 ถึง 5 เมษายน 2556
8
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านบึงตะโก ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การไปราชการ
2556
7 มกราคม 2556 ถึง 8 มกราคม 2556
9
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการย่อยที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านบึงตะโก ณ บ้านบึงตะโก ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา การไปราชการ
2556
26 เมษายน 2556 ถึง 29 เมษายน 2556
10
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อบรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRPM การไปราชการ
2556
31 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2556
11
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการฝึกอบรมการประกันคุณภาพแก่บุคลากรคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
27 มีนาคม 2555 ถึง 27 มีนาคม 2555
12
ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โครงการอบรมให้ความรู้กิจกรรม 5 ส การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
13 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2555
13
วิทยาเขตสุรินทร์ โครงการอบรม เสวนา เรื่อง “การให้ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
4 กันยายน 2555 ถึง 4 กันยายน 2555
14
สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา การไปราชการ
2555
31 พฤษภาคม 2555 ถึง 1 มิถุนายน 2555
15
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านบึงตะโก ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การไปราชการ
2555
31 มกราคม 2556 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2556
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)