RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา        
เพศ   หญิง        
รหัสพนักงาน          
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นางสาวรัตนาภรณ์- หมีเงิน        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)          
ชื่อเล่น          
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
คณะ/สถาบัน/สำนัก          
สัญชาติ          
หมายเลขโทรศัพท์   2500        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   bim2526@hotmail.com        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา      
คณะ      
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาโท            
สาขา   บริหารธุรกิจ    
คณะ   บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
ระดับปริญญาตรี            
สาขา   บริหารทรัพยากรมนุษย์    
คณะ   วิทยาการจัดการ    
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก      
วิทยาลัย/โรงเรียน      
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก      
โรงเรียน      
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน      
การศึกษาอื่นๆ    
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ    
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
       
สถานประกอบการณ์ที่2        
สถานประกอบการณ์ที่3
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ17 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
1
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) คำสั่งที่ มทร.อีสานที่620/2556 ลว.5เม.ย. 56และมทร.อีสานที่ 939/2556 ลว. 11 มิ.ย. 56 การศึกษาดูงาน
2556
20 มิถุนายน 2556 ถึง 22 มิถุนายน 2556
2
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน: กิจกรรมที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
18 ธันวาคม 2555 ถึง 19 ธันวาคม 2555
3
กองคลัง โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
4
กองนโยบายและแผน โครงการประชุมสัมมนา การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
6 สิงหาคม 2555 ถึง 6 สิงหาคม 2555
5
กองคลัง อบรมสัมมนาการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการ (บุคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
6
กองนโยบายและแผน ก่ารประชุมสัมมนา การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
24 มกราคม 2556 ถึง 25 มกราคม 2556
7
หน่วยตรวจสอบภายใน โครงการเพิ่มศักยภาพงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง : การวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
30 สิงหาคม 2555 ถึง 31 สิงหาคม 2555
8
หน่วยตรวจสอบภายใน โครงการเพิ่มศักยภาพงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง : การวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
12 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2556
9
กองนโยบายและแผน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
28 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 1 มีนาคม 2556
10
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
19 มิถุนายน 2556 ถึง 21 มิถุนายน 2556
11
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
26 มิถุนายน 2556 ถึง 26 มิถุนายน 2556
12
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) Site visit II การประชุม
2556
26 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2556
13
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐาน โครงการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) Site visit II การประชุม
2556
4 เมษายน 2556 ถึง 5 เมษายน 2556
14
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 การไปราชการ
2556
5 มีนาคม 2556 ถึง 5 มีนาคม 2556
15
วิทยาเขตสุรินทร์ โครงการอบรม เสวนา เรื่อง “การให้ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
4 กันยายน 2555 ถึง 4 กันยายน 2555
16
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 การประชุม
2555
30 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 กรกฎาคม 2555
17
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน(Improvement Plan) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2554 การประชุม
2555
16 ตุลาคม 2555 ถึง 17 ตุลาคม 2555
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)