RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา        
เพศ   ชาย        
รหัสพนักงาน          
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นายบดินทร์- นาคนิล        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   Mr. Bodin Nalin        
ชื่อเล่น   เขียว        
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
คณะ/สถาบัน/สำนัก   สถาบันวิจัยและพัฒนา        
สัญชาติ   ไทย        
หมายเลขโทรศัพท์   0982323985        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   -        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา      
คณะ      
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาโท            
สาขา      
คณะ      
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาตรี            
สาขา      
คณะ      
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย      
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก      
วิทยาลัย/โรงเรียน      
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก      
โรงเรียน   โรงเรียนเกียรติกุลวิทยา    
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน      
การศึกษาอื่นๆ   มัธยมศึกษาที่3  
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ   ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
       
สถานประกอบการณ์ที่2        
สถานประกอบการณ์ที่3
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ0 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)