RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   ลูกจ้างชั่วคราว        
เพศ   หญิง        
รหัสพนักงาน   -        
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นางสาวจันทร์สุดา- เจ็กมะดัน        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   Miss Jansuda Jekmadan        
ชื่อเล่น   อุ้ม        
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
คณะ/สถาบัน/สำนัก   สถาบันวิจัยและพัฒนา        
สัญชาติ   ไทย        
หมายเลขโทรศัพท์   0828717574        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   aoomaimfofoo@gmail.com        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา   -    
คณะ   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา    
มหาวิทยาลัย   -    
ระดับปริญญาโท            
สาขา   -    
คณะ   -    
มหาวิทยาลัย   -    
ระดับปริญญาตรี            
สาขา   การบัญชี    
คณะ   บัญชีบัณฑิต    
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา    
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก   การบัญชี    
วิทยาลัย/โรงเรียน   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา    
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก   การศึกษาขั้นพื้นฐาน    
โรงเรียน   บุญวัฒนา    
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน   บ้านพะไล    
การศึกษาอื่นๆ    
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ    
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
  ร.พ.ป.แพทย์      
สถานประกอบการณ์ที่2   สำนักงานบัญชีต้นไม้ใหญ่      
สถานประกอบการณ์ที่3 หจก.ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ0 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)