RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   ลูกจ้างชั่วคราว        
เพศ   หญิง        
รหัสพนักงาน   0004        
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นางสาวรุ่งนภา- เหล็กมา        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   Rungnapa Lekma        
ชื่อเล่น   น้อยหน่า        
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายวิจัยและพัฒนา        
คณะ/สถาบัน/สำนัก   สถาบันวิจัยและพัฒนา        
สัญชาติ   ไทย        
หมายเลขโทรศัพท์   0981540939        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   rungnapa.noi.lekma.2010@gmail.com        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา   -    
คณะ   วิททยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา    
มหาวิทยาลัย   -    
ระดับปริญญาโท            
สาขา   -    
คณะ   -    
มหาวิทยาลัย   -    
ระดับปริญญาตรี            
สาขา   -    
คณะ   -    
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   -    
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก   การจัดการสำนักงาน    
วิทยาลัย/โรงเรียน   วิททยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา    
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก   วิทย์-คณิต    
โรงเรียน   จัตุรัสวิทยาคาร    
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน   บ้านงิ้ว    
การศึกษาอื่นๆ   -  
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ   -  
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
  -      
สถานประกอบการณ์ที่2   -      
สถานประกอบการณ์ที่3 -
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ0 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)