RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา        
เพศ   หญิง        
รหัสพนักงาน          
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นางสาวกชพร-บุญเทียมทัด        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   KODCHAPRON BOONTHIEMTAT        
ชื่อเล่น   แป๊ว        
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
คณะ/สถาบัน/สำนัก   สถาบันวิจัยและพัฒนา        
สัญชาติ   ไทย        
หมายเลขโทรศัพท์   2530        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   kodchaporn.bo@gmail.com        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา      
คณะ      
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาโท            
สาขา   บริหารธุรกิจ    
คณะ   บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยรามคำแหง    
ระดับปริญญาตรี            
สาขา   การจัดการทั่วไป (บริหารงานบุคคล)    
คณะ   บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก   เลขานุการ    
วิทยาลัย/โรงเรียน   มหาวิทยาลัยสยาม    
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก   (ปวช.) สาขาการเลขานุการ ร.ร. พณิชยการราชดำเนิน-ธนบุรี    
โรงเรียน   ร.ร.สุมทรสาครบูรณะ    
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน   ร.ร.เอกชัย    
การศึกษาอื่นๆ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ    
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ระดับ 1      
สถานประกอบการณ์ที่2   กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ,ผู้ปฏิบัติงานบริหาร      
สถานประกอบการณ์ที่3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ0 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)