RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   ลูกจ้างชั่วคราว        
เพศ   หญิง        
รหัสพนักงาน          
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นางสาวรัตนา- ยี่จอหอ        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)          
ชื่อเล่น          
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายบริการวิชาการ        
คณะ/สถาบัน/สำนัก          
สัญชาติ          
หมายเลขโทรศัพท์   2550        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   ma-prang-na@hotmail.com        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา      
คณะ      
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาโท            
สาขา      
คณะ      
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาตรี            
สาขา      
คณะ      
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย      
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก      
วิทยาลัย/โรงเรียน      
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก      
โรงเรียน      
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน      
การศึกษาอื่นๆ    
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ    
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
       
สถานประกอบการณ์ที่2        
สถานประกอบการณ์ที่3
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ5 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
1
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) คำสั่งที่ มทร.อีสานที่620/2556 ลว.5เม.ย. 56และมทร.อีสานที่ 939/2556 ลว. 11 มิ.ย. 56 การศึกษาดูงาน
2556
20 มิถุนายน 2556 ถึง 22 มิถุนายน 2556
2
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านประกันคุณภาพการศึกษา การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
4 มีนาคม 2556 ถึง 5 มีนาคม 2556
3
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
19 มิถุนายน 2556 ถึง 21 มิถุนายน 2556
4
ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สวท. การอบรมให้ความรู้ ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
18 ตุลาคม 2556 ถึง 18 ตุลาคม 2556
5
ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สวท. การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
17 ตุลาคม 2556 ถึง 17 ตุลาคม 2556
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)