RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา        
เพศ   หญิง        
รหัสพนักงาน          
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นางสาวอรอุมา- เป้าประจำเมือง        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   Miss Onuma Paoprajummeng        
ชื่อเล่น   ning        
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายวิจัยและพัฒนา        
คณะ/สถาบัน/สำนัก          
สัญชาติ   ไทย        
หมายเลขโทรศัพท์   2555        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   paopra.onu@gmail.com        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา      
คณะ   วิทยาลัยพาณิชยการบางนา    
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาโท            
สาขา      
คณะ      
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาตรี            
สาขา   การจัดการทั่วไป    
คณะ   บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก   การจัดการโลจิสติกส์    
วิทยาลัย/โรงเรียน   วิทยาลัยพาณิชยการบางนา    
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก   วิทย์-คณิต    
โรงเรียน   จัตุรัสวิทยาคาร    
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน   บ้านงิ้ว    
การศึกษาอื่นๆ    
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ    
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
       
สถานประกอบการณ์ที่2        
สถานประกอบการณ์ที่3
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ25 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
1
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) คำสั่งที่ มทร.อีสานที่620/2556 ลว.5เม.ย. 56และมทร.อีสานที่ 939/2556 ลว. 11 มิ.ย. 56 การศึกษาดูงาน
2556
20 มิถุนายน 2556 ถึง 22 มิถุนายน 2556
2
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน: กิจกรรมที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
18 ธันวาคม 2555 ถึง 19 ธันวาคม 2555
3
กองคลัง โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
4
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อบรมเชิงบรรยาย สำหรับผู้ใช้งานระบบ (บุคคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
8 มกราคม 2556 ถึง 8 มกราคม 2556
5
กองคลัง อบรมสัมมนาการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการ (บุคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
6
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
26 มิถุนายน 2556 ถึง 26 มิถุนายน 2556
7
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
19 มิถุนายน 2556 ถึง 21 มิถุนายน 2556
8
ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สวท. การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
17 ตุลาคม 2556 ถึง 17 ตุลาคม 2556
9
ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สวท. การอบรมให้ความรู้ ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
18 ตุลาคม 2556 ถึง 18 ตุลาคม 2556
10
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐาน โครงการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) Site visit II การประชุม
2556
4 เมษายน 2556 ถึง 5 เมษายน 2556
11
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการเทคนิคการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การไปราชการ
2556
19 พฤษจิกายน 2555 ถึง 23 พฤษจิกายน 2555
12
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านบึงตะโก ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การไปราชการ
2556
29 พฤษจิกายน 2555 ถึง 30 พฤษจิกายน 2555
13
สถาบันวิจัยและพัฒนา กลไกการขับเคลื่อนหมู่บ้านราชมงคลอีสาน การไปราชการ
2556
20 มีนาคม 2556 ถึง 21 มีนาคม 2556
14
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการมารู้จักงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและออกแบบเครื่องมืออย่างมีส่วนร่วม การไปราชการ
2556
26 พฤษภาคม 2556 ถึง 29 พฤษภาคม 2556
15
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการย่อยที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านบึงตะโก ณ บ้านบึงตะโก ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา การไปราชการ
2556
26 เมษายน 2556 ถึง 29 เมษายน 2556
16
ร่วมกันกับหมู่บ้านราชมงคลอีสาน 10 หมู่บ้าน โครงการย่อยที่ 6 ก้าวย่างสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งการพึ่งพาตนเอง การไปราชการ
2556
13 พฤษภาคม 2556 ถึง 13 พฤษภาคม 2556
17
กองบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
10 กันยายน 2555 ถึง 12 กันยายน 2555
18
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย (NRPM) เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
15 สิงหาคม 2555 ถึง 15 สิงหาคม 2555
19
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการฝึกอบรมการประกันคุณภาพแก่บุคลากรคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
27 มีนาคม 2555 ถึง 27 มีนาคม 2555
20
กองนโยบายและแผนร่วมกับสำนักวิทยบริการฯ การจัดทำข้อมูลวิเทศสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ การประชุม
2555
20 เมษายน 2555 ถึง 20 เมษายน 2555
21
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : โครงการเทคนิคการจัดเวทีประชาคม การไปราชการ
2555
20 สิงหาคม 2555 ถึง 24 สิงหาคม 2555
22
สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายงานบริการวิชาการ โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน การไปราชการ
2555
8 กรกฎาคม 2556 ถึง 14 กรกฎาคม 2556
23
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการเทคนิคและกระบวนการวิจัยชุมชน การไปราชการ
2555
21 พฤษภาคม 2555 ถึง 25 พฤษภาคม 2555
24
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย :โครงการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย การไปราชการ
2555
22 มีนาคม 2555 ถึง 23 มีนาคม 2555
25
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการเทคนิคและกระบวนการวิจัยชุมชน การไปราชการ
2555
21 พฤษภาคม 2555 ถึง 25 พฤษภาคม 2555
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)