RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา        
เพศ   หญิง        
รหัสพนักงาน          
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นางสาวอรุณรักษ์- ดีราชรัมย์        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   Miss.Arunrak Deerachram        
ชื่อเล่น   ฏษฯ๖ื        
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
คณะ/สถาบัน/สำนัก          
สัญชาติ   ไทย        
หมายเลขโทรศัพท์   2555        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   arunrak.kan@hotmail.com        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา   -    
คณะ   สารพัดช่างบุรีรัมย์    
มหาวิทยาลัย   -    
ระดับปริญญาโท            
สาขา   -    
คณะ   -    
มหาวิทยาลัย   -    
ระดับปริญญาตรี            
สาขา   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
คณะ   บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก   เทคโนโลยีสารสนเทศ    
วิทยาลัย/โรงเรียน   สารพัดช่างบุรีรัมย์    
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก      
โรงเรียน      
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน      
การศึกษาอื่นๆ    
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ    
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
       
สถานประกอบการณ์ที่2        
สถานประกอบการณ์ที่3
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ36 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
1
หน่วยงานภายนอก ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4,4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2012 (I-SEEC 2012) การประชุมวิชาการ
2556
11 ธันวาคม 2555 ถึง 12 ธันวาคม 2555
2
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารคุณภาพ (Document Control) ISO 9001:2008 การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2556
21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2556
3
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน: กิจกรรมที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
18 ธันวาคม 2555 ถึง 19 ธันวาคม 2555
4
กองคลัง โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
5
กองนโยบายและแผน ฝ่านสารสนเทศเพื่อการบริหาร อบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามโครงการออนไลน์ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
17 ธันวาคม 2555 ถึง 17 ธันวาคม 2555
6
กองคลัง อบรมสัมมนาการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการ (บุคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
7
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
26 มิถุนายน 2556 ถึง 26 มิถุนายน 2556
8
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
19 มิถุนายน 2556 ถึง 21 มิถุนายน 2556
9
ฝ่ายวิทยบริการ แผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการคลังปัญญา มทร.อีสาน การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
29 กรกฎาคม 2556 ถึง 29 กรกฎาคม 2556
10
กองกลาง การอบรมการใช้งานระบบเชื่อมต่อพื้นฐานภายในสำนักงานอัตโนมัติ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
21 สิงหาคม 2556 ถึง 21 สิงหาคม 2556
11
ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สวท. การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
17 ตุลาคม 2556 ถึง 17 ตุลาคม 2556
12
ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สวท. การอบรมให้ความรู้ ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
18 ตุลาคม 2556 ถึง 18 ตุลาคม 2556
13
กองนโยบายและแผน ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (E-Office) การประชุม
2556
25 มีนาคม 2556 ถึง 25 มีนาคม 2556
14
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐาน โครงการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) Site visit II การประชุม
2556
4 เมษายน 2556 ถึง 5 เมษายน 2556
15
กองนโยบายและแผน ฝ่านสารสนเทศเพื่อการบริหาร การอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (E-Office) การประชุม
2556
13 มิถุนายน 2556 ถึง 13 มิถุนายน 2556
16
หน่วยงานภายนอก ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4,4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2012 (I-SEEC 2012) การไปราชการ
2556
11 ธันวาคม 2555 ถึง 12 ธันวาคม 2555
17
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการเทคนิคการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การไปราชการ
2556
19 พฤษจิกายน 2555 ถึง 23 พฤษจิกายน 2555
18
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านบึงตะโก ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การไปราชการ
2556
29 พฤษจิกายน 2555 ถึง 30 พฤษจิกายน 2555
19
สถาบันวิจัยและพัฒนา กลไกการขับเคลื่อนหมู่บ้านราชมงคลอีสาน การไปราชการ
2556
20 มีนาคม 2556 ถึง 21 มีนาคม 2556
20
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการมารู้จักงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและออกแบบเครื่องมืออย่างมีส่วนร่วม การไปราชการ
2556
26 พฤษภาคม 2556 ถึง 29 พฤษภาคม 2556
21
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการย่อยที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านบึงตะโก ณ บ้านบึงตะโก ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา การไปราชการ
2556
26 เมษายน 2556 ถึง 29 เมษายน 2556
22
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อบรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRPM การไปราชการ
2556
31 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2556
23
ร่วมกันกับหมู่บ้านราชมงคลอีสาน 10 หมู่บ้าน โครงการย่อยที่ 6 ก้าวย่างสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งการพึ่งพาตนเอง การไปราชการ
2556
13 พฤษภาคม 2556 ถึง 13 พฤษภาคม 2556
24
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลวิเทศสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
24 พฤษภาคม 2555 ถึง 25 พฤษภาคม 2555
25
กองนโยบายและแผน ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (E-Office) การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
5 กรกฎาคม 2555 ถึง 5 กรกฎาคม 2555
26
กองนโยบายและแผน รับฟังสรุปขั้นตอนการดำเนินงานของสารบรรณและ Demo application งานสารบรรณ การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
30 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 กรกฎาคม 2555
27
ฝ่ายสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โครงการพัฒนางานสารบรรณ "การให้ความรู้และแนวทางการบริหารการจัดเก็บเอกสารและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)" การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
30 พฤษภาคม 2555 ถึง 30 พฤษภาคม 2555
28
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมใช้งานฐานข้อมูล ebrary และสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาคลังปัญญา มทร.อีสาน ปี 2555 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
10 สิงหาคม 2555 ถึง 10 สิงหาคม 2555
29
กองบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
10 กันยายน 2555 ถึง 12 กันยายน 2555
30
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย (NRPM) เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
15 สิงหาคม 2555 ถึง 15 สิงหาคม 2555
31
กองนโยบายและแผนร่วมกับสำนักวิทยบริการฯ การจัดทำข้อมูลวิเทศสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ การประชุม
2555
20 เมษายน 2555 ถึง 20 เมษายน 2555
32
กองนโยบายและแผน จัดทำระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การประชุม
2555
8 ตุลาคม 2555 ถึง 8 ตุลาคม 2555
33
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : โครงการเทคนิคการจัดเวทีประชาคม การไปราชการ
2555
20 สิงหาคม 2555 ถึง 24 สิงหาคม 2555
34
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย :โครงการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย การไปราชการ
2555
22 มีนาคม 2555 ถึง 23 มีนาคม 2555
35
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านบึงตะโก ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การไปราชการ
2555
31 มกราคม 2556 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2556
36
คลีนิกเทคโนโลยี การเผยแพร่ผลงาน การประชุมวิชาการ
ประเทศไทย
1 มกราคม 2513 ถึง 1 มกราคม 2513
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)