RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   ลูกจ้างชั่วคราว        
เพศ   หญิง        
รหัสพนักงาน          
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นางสาววีรนุช- กูบโคกกรวด        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   Weeranuch Kubkhokkroud        
ชื่อเล่น   นุช        
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายวิจัยและพัฒนา        
คณะ/สถาบัน/สำนัก          
สัญชาติ   ไทย        
หมายเลขโทรศัพท์   2555        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   tonnuch.ku@gmail.com        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา      
คณะ   -    
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาโท            
สาขา   -    
คณะ   -    
มหาวิทยาลัย   -    
ระดับปริญญาตรี            
สาขา   การบัญชี    
คณะ   บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก   การบัญชี    
วิทยาลัย/โรงเรียน   -    
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก      
โรงเรียน   โรงเรียนโคราชพิทยาคม    
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน   โรงเรียนเมืองนครราชสี%E    
การศึกษาอื่นๆ    
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ    
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
       
สถานประกอบการณ์ที่2        
สถานประกอบการณ์ที่3
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ12 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
1
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) คำสั่งที่ มทร.อีสานที่620/2556 ลว.5เม.ย. 56และมทร.อีสานที่ 939/2556 ลว. 11 มิ.ย. 56 การศึกษาดูงาน
2556
20 มิถุนายน 2556 ถึง 22 มิถุนายน 2556
2
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน: กิจกรรมที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
18 ธันวาคม 2555 ถึง 19 ธันวาคม 2555
3
กองคลัง โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
4
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อบรมเชิงบรรยาย สำหรับผู้ใช้งานระบบ (บุคคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
8 มกราคม 2556 ถึง 8 มกราคม 2556
5
กองคลัง อบรมสัมมนาการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการ (บุคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
6
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
19 มิถุนายน 2556 ถึง 21 มิถุนายน 2556
7
ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สวท. การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
17 ตุลาคม 2556 ถึง 17 ตุลาคม 2556
8
ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สวท. การอบรมให้ความรู้ ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
18 ตุลาคม 2556 ถึง 18 ตุลาคม 2556
9
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐาน โครงการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) Site visit II การประชุม
2556
4 เมษายน 2556 ถึง 5 เมษายน 2556
10
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลวิเทศสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
24 พฤษภาคม 2555 ถึง 25 พฤษภาคม 2555
11
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและโครงการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
11 กันยายน 2555 ถึง 14 กันยายน 2555
12
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย :โครงการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย การไปราชการ
2555
22 มีนาคม 2555 ถึง 23 มีนาคม 2555
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)