RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา        
เพศ   หญิง        
รหัสพนักงาน          
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นางสาวนันทวันทน์- ดูสันเทียะ        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)          
ชื่อเล่น          
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายบริการวิชาการ        
คณะ/สถาบัน/สำนัก          
สัญชาติ          
หมายเลขโทรศัพท์   2540        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   nanan.nadach@gmail.com        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา      
คณะ   -    
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาโท            
สาขา   -    
คณะ   -    
มหาวิทยาลัย   -    
ระดับปริญญาตรี            
สาขา   การเงิน    
คณะ   บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก   -    
วิทยาลัย/โรงเรียน   -    
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก      
โรงเรียน      
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน      
การศึกษาอื่นๆ    
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ    
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
       
สถานประกอบการณ์ที่2        
สถานประกอบการณ์ที่3
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ23 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
1
สวพ. KM ด้านการให้บริการด้วยรอยยิ้ม Service Mind การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
ไทย
2557
24 มีนาคม 2557 ถึง 24 มีนาคม 2557
2
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) คำสั่งที่ มทร.อีสานที่620/2556 ลว.5เม.ย. 56และมทร.อีสานที่ 939/2556 ลว. 11 มิ.ย. 56 การศึกษาดูงาน
2556
20 มิถุนายน 2556 ถึง 22 มิถุนายน 2556
3
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน: กิจกรรมที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
18 ธันวาคม 2555 ถึง 19 ธันวาคม 2555
4
กองคลัง โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
5
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อบรมเชิงบรรยาย สำหรับผู้ใช้งานระบบ (บุคคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
8 มกราคม 2556 ถึง 8 มกราคม 2556
6
กองคลัง อบรมสัมมนาการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการ (บุคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
7
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
26 มิถุนายน 2556 ถึง 26 มิถุนายน 2556
8
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
19 มิถุนายน 2556 ถึง 21 มิถุนายน 2556
9
สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอ การประชุมโหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 การไปราชการ
2556
20 มกราคม 2556 ถึง 23 มกราคม 2556
10
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้แทน/ผู้ประสานงาน/ผู้เกี่ยวข้องการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 ร่วมประชุม การไปราชการ
2556
8 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2556
11
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค" ครั้งที่1 (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 และการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน การไปราชการ
2556
1 มีนาคม 2556 ถึง 1 มีนาคม 2556
12
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 การไปราชการ
2556
5 มีนาคม 2556 ถึง 5 มีนาคม 2556
13
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการมารู้จักงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและออกแบบเครื่องมืออย่างมีส่วนร่วม การไปราชการ
2556
26 พฤษภาคม 2556 ถึง 29 พฤษภาคม 2556
14
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการย่อยที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านบึงตะโก ณ บ้านบึงตะโก ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา การไปราชการ
2556
26 เมษายน 2556 ถึง 29 เมษายน 2556
15
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อบรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRPM การไปราชการ
2556
31 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2556
16
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย (NRPM) เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
22 มิถุนายน 2555 ถึง 22 มิถุนายน 2555
17
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการฝึกอบรมการประกันคุณภาพแก่บุคลากรคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
27 มีนาคม 2555 ถึง 27 มีนาคม 2555
18
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงาน ระบบ NRPM ของหน่วยงานภาครัฐกับเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2555 การประชุม
2555
11 กรกฎาคม 2555 ถึง 13 กรกฎาคม 2555
19
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการเทคนิคและกระบวนการวิจัยชุมชน การไปราชการ
2555
21 พฤษภาคม 2555 ถึง 25 พฤษภาคม 2555
20
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงาน ระบบ NRPM ของหน่วยงานภาครัฐกับเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2555 การไปราชการ
2555
11 กรกฎาคม 2555 ถึง 13 กรกฎาคม 2555
21
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย NRPM" การไปราชการ
2555
22 มิถุนายน 2555 ถึง 22 มิถุนายน 2555
22
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) การไปราชการ
2555
22 สิงหาคม 2555 ถึง 29 สิงหาคม 2555
23
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านบึงตะโก ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การไปราชการ
2555
31 มกราคม 2556 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2556
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)