RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   ลูกจ้างชั่วคราว        
เพศ   หญิง        
รหัสพนักงาน          
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นางสาวพรศิริ- จันทปาลี        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)          
ชื่อเล่น          
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
คณะ/สถาบัน/สำนัก          
สัญชาติ          
หมายเลขโทรศัพท์   2500        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   yamijung@hotmail.com        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา      
คณะ      
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาโท            
สาขา   -    
คณะ   -    
มหาวิทยาลัย   -    
ระดับปริญญาตรี            
สาขา   การตลาด    
คณะ   บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก      
วิทยาลัย/โรงเรียน      
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก      
โรงเรียน      
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน      
การศึกษาอื่นๆ    
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ    
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
       
สถานประกอบการณ์ที่2        
สถานประกอบการณ์ที่3
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ18 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
1
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) คำสั่งที่ มทร.อีสานที่620/2556 ลว.5เม.ย. 56และมทร.อีสานที่ 939/2556 ลว. 11 มิ.ย. 56 การศึกษาดูงาน
2556
20 มิถุนายน 2556 ถึง 22 มิถุนายน 2556
2
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน: กิจกรรมที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
18 ธันวาคม 2555 ถึง 19 ธันวาคม 2555
3
กองคลัง โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
4
กองคลัง อบรมสัมมนาการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการ (บุคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
5
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
19 มิถุนายน 2556 ถึง 21 มิถุนายน 2556
6
กองนโยบายและแผน ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (E-Office) การประชุม
2556
25 มีนาคม 2556 ถึง 25 มีนาคม 2556
7
กองนโยบายและแผน ฝ่านสารสนเทศเพื่อการบริหาร การอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (E-Office) การประชุม
2556
13 มิถุนายน 2556 ถึง 13 มิถุนายน 2556
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ โครงการประชุมนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิต และภูมิปัญญา การประชุมวิชาการ
2555
5 สิงหาคม 2555 ถึง 11 สิงหาคม 2555
9
กองนโยบายและแผน ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (E-Office) การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
5 กรกฎาคม 2555 ถึง 5 กรกฎาคม 2555
10
กองนโยบายและแผน รับฟังสรุปขั้นตอนการดำเนินงานของสารบรรณและ Demo application งานสารบรรณ การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
30 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 กรกฎาคม 2555
11
ฝ่ายสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โครงการพัฒนางานสารบรรณ "การให้ความรู้และแนวทางการบริหารการจัดเก็บเอกสารและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)" การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
30 พฤษภาคม 2555 ถึง 30 พฤษภาคม 2555
12
กองบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
10 กันยายน 2555 ถึง 12 กันยายน 2555
13
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย (NRPM) เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
15 สิงหาคม 2555 ถึง 15 สิงหาคม 2555
14
กระทรวงวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการฝึกอบรม "การใช้งานระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕" การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
9 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2554
15
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการเทคนิคและกระบวนการวิจัยชุมชน การไปราชการ
2555
21 พฤษภาคม 2556 ถึง 25 พฤษภาคม 2555
16
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการเทคนิคและกระบวนการวิจัยชุมชน การไปราชการ
2555
21 พฤษภาคม 2555 ถึง 25 พฤษภาคม 2555
17
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการเทคนิคและกระบวนการวิจัยชุมชน การไปราชการ
2555
21 พฤษภาคม 2555 ถึง 25 พฤษภาคม 2555
18
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) การไปราชการ
2555
22 สิงหาคม 2555 ถึง 29 สิงหาคม 2555
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)