RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา        
เพศ   หญิง        
รหัสพนักงาน          
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นางสาวกิติยาวดี- เกตุนอก        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)          
ชื่อเล่น          
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายวิจัยและพัฒนา        
คณะ/สถาบัน/สำนัก          
สัญชาติ          
หมายเลขโทรศัพท์   2540        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   n.oo.kitiya@hotmail.com        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา      
คณะ   -    
มหาวิทยาลัย      
ระดับปริญญาโท            
สาขา   -    
คณะ   -    
มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา    
ระดับปริญญาตรี            
สาขา   การบัญชี    
คณะ   บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก   -    
วิทยาลัย/โรงเรียน   -    
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก      
โรงเรียน      
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน      
การศึกษาอื่นๆ    
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ    
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
       
สถานประกอบการณ์ที่2        
สถานประกอบการณ์ที่3
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ28 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
1
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) คำสั่งที่ มทร.อีสานที่620/2556 ลว.5เม.ย. 56และมทร.อีสานที่ 939/2556 ลว. 11 มิ.ย. 56 การศึกษาดูงาน
2556
20 มิถุนายน 2556 ถึง 22 มิถุนายน 2556
2
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน: กิจกรรมที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
18 ธันวาคม 2555 ถึง 19 ธันวาคม 2555
3
กองคลัง โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
4
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อบรมเชิงบรรยาย สำหรับผู้ใช้งานระบบ (บุคคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
8 มกราคม 2556 ถึง 8 มกราคม 2556
5
กองคลัง อบรมสัมมนาการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการ (บุคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
6
กองบริหารงานบุคคล การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกรอบอัตรากำลังของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 พ.ศ. 2557 – 2560” การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556
7
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
19 มิถุนายน 2556 ถึง 21 มิถุนายน 2556
8
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐาน โครงการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) Site visit II การประชุม
2556
4 เมษายน 2556 ถึง 5 เมษายน 2556
9
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านบึงตะโก ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การไปราชการ
2556
7 มกราคม 2556 ถึง 8 มกราคม 2556
10
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการย่อยที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านบึงตะโก ณ บ้านบึงตะโก ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา การไปราชการ
2556
26 เมษายน 2556 ถึง 29 เมษายน 2556
11
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
30 มกราคม 2555 ถึง 30 มกราคม 2555
12
การใช้ประโยชน์จากการเจรจาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในองค์การการค้าโลกและการผลักดันสินค้า GI ไทยสู่สากล การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
19 มีนาคม 2555 ถึง 19 มีนาคม 2555
13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล "ราชมงคล..บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ" การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
2 เมษายน 2555 ถึง 5 เมษายน 2555
14
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมใช้งานฐานข้อมูล ebrary และสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาคลังปัญญา มทร.อีสาน ปี 2555 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
10 สิงหาคม 2555 ถึง 10 สิงหาคม 2555
15
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย (NRPM) เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
22 มิถุนายน 2555 ถึง 22 มิถุนายน 2555
16
กองกลาง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2" การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
29 มิถุนายน 2555 ถึง 29 มิถุนายน 2555
17
สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา อบรมตัวแทนสิทธิบัตร การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
20 กันยายน 2555 ถึง 19 พฤษจิกายน 2555
18
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
29 พฤษจิกายน 2554 ถึง 29 พฤษจิกายน 2554
19
วิทยาเขตสุรินทร์ โครงการอบรม เสวนา เรื่อง “การให้ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
4 กันยายน 2555 ถึง 4 กันยายน 2555
20
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงาน ระบบ NRPM ของหน่วยงานภาครัฐกับเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2555 การประชุม
2555
11 กรกฎาคม 2555 ถึง 13 กรกฎาคม 2555
21
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : โครงการเทคนิคการจัดเวทีประชาคม การไปราชการ
2555
20 สิงหาคม 2555 ถึง 24 สิงหาคม 2555
22
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการเทคนิคและกระบวนการวิจัยชุมชน การไปราชการ
2555
21 พฤษภาคม 2555 ถึง 25 พฤษภาคม 2555
23
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการเทคนิคและกระบวนการวิจัยชุมชน การไปราชการ
2555
21 พฤษภาคม 2556 ถึง 25 พฤษภาคม 2555
24
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการเทคนิคและกระบวนการวิจัยชุมชน การไปราชการ
2555
21 พฤษภาคม 2555 ถึง 25 พฤษภาคม 2555
25
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย :โครงการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย การไปราชการ
2555
22 มีนาคม 2555 ถึง 23 มีนาคม 2555
26
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงาน ระบบ NRPM ของหน่วยงานภาครัฐกับเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2555 การไปราชการ
2555
11 กรกฎาคม 2555 ถึง 13 กรกฎาคม 2555
27
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย NRPM" การไปราชการ
2555
22 มิถุนายน 2555 ถึง 22 มิถุนายน 2555
28
สถาบันนานาชาติ เพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา การใช้ประโยชน์จากการเจรจาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในองค์การการค้าโลกและการผลักดันสินค้า GI ไทยสู่สากล การไปราชการ
2555
19 มีนาคม 2555 ถึง 19 มีนาคม 2555
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)