RESUME
ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา        
เพศ   หญิง        
รหัสพนักงาน          
คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล   นางสาวกุลนิษฐ์ชา- รานอก        
(ชื่อภาษาอังกฤษ)          
ชื่อเล่น          
วัน/เดือน/ปี เกิด           
ตำแหน่ง          
สังกัด/ฝ่าย   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
คณะ/สถาบัน/สำนัก          
สัญชาติ          
หมายเลขโทรศัพท์   2530        
เบอร์ต่อภายใน          
E-mail   kunlanitcha@yahoo.com        
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)      
ที่อยู่ปัจจุบัน    
(กรุณาใส่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)            
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับปริญญาเอก        
สาขา   -    
คณะ   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา    
มหาวิทยาลัย   -    
ระดับปริญญาโท            
สาขา   หลักสูตรและการสอน    
คณะ   ครุศาสตร์    
มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    
ระดับปริญญาตรี            
สาขา   การบัญชี    
คณะ   วิทยาการจัดการ    
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    
ระดับ ปวส            
สาขา/แผนก   การบัญชี    
วิทยาลัย/โรงเรียน   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา    
ระดับมัธยมศึกษา            
สาขา/แผนก      
โรงเรียน      
ระดับประถมศึกษา            
โรงเรียน      
การศึกษาอื่นๆ    
เกียรติประวัตรางวัลที่เคยได้รับ    
ประวิติการทำงาน
สถานประกอบการณ์ที่1
       
สถานประกอบการณ์ที่2        
สถานประกอบการณ์ที่3
ประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
จำนวนรายการที่พบ22 รายการ
ลำดับที่
หน่วยงานที่จัด
ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
ประเภท
ประเทศ
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
1
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) คำสั่งที่ มทร.อีสานที่620/2556 ลว.5เม.ย. 56และมทร.อีสานที่ 939/2556 ลว. 11 มิ.ย. 56 การศึกษาดูงาน
2556
20 มิถุนายน 2556 ถึง 22 มิถุนายน 2556
2
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน: กิจกรรมที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
18 ธันวาคม 2555 ถึง 19 ธันวาคม 2555
3
กองคลัง โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการ การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
4
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อบรมเชิงบรรยาย สำหรับผู้ใช้งานระบบ (บุคคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
8 มกราคม 2556 ถึง 8 มกราคม 2556
5
กองคลัง อบรมสัมมนาการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการ (บุคลกรทุกคน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
16 ธันวาคม 2555 ถึง 16 ธันวาคม 2555
6
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ด้านการเขียนแผนพัฒนาตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2556
19 มิถุนายน 2556 ถึง 21 มิถุนายน 2556
7
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
1 มีนาคม 2555 ถึง 2 มีนาคม 2555
8
การใช้ประโยชน์จากการเจรจาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในองค์การการค้าโลกและการผลักดันสินค้า GI ไทยสู่สากล การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
19 มีนาคม 2555 ถึง 19 มีนาคม 2555
9
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล "ราชมงคล..บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ" การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
2 เมษายน 2555 ถึง 5 เมษายน 2555
10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล "ราชมงคล..บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ" การสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2555
2 เมษายน 2555 ถึง 5 เมษายน 2555
11
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การอบรมเชิงแปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ CHE QA ONLINE ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ประจำการศึกษา 2554 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
23 กรกฎาคม 2555 ถึง 23 กรกฎาคม 2555
12
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการฝึกอบรมการประกันคุณภาพแก่บุคลากรคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
27 มีนาคม 2555 ถึง 27 มีนาคม 2555
13
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการ “การปรับปรุงตัวบ่งชี้หน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2555 การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
20 กันยายน 2555 ถึง 21 กันยายน 2555
14
วิทยาเขตสุรินทร์ โครงการอบรม เสวนา เรื่อง “การให้ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
4 กันยายน 2555 ถึง 4 กันยายน 2555
15
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
7 กันยายน 2555 ถึง 7 กันยายน 2555
16
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ (สายสนับสนุน) การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
6 สิงหาคม 2555 ถึง 10 สิงหาคม 2555
17
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
17 กันยายน 2555 ถึง 18 กันยายน 2555
18
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการ “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา การฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
2555
17 กันยายน 2555 ถึง 18 กันยายน 2555
19
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 การประชุม
2555
30 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 กรกฎาคม 2555
20
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา การประชุมจัดทำข้อมูลกลางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 การประชุม
2555
30 เมษายน 2555 ถึง 30 เมษายน 2555
21
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน(Improvement Plan) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2554 การประชุม
2555
16 ตุลาคม 2555 ถึง 17 ตุลาคม 2555
22
สถาบันนานาชาติ เพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา การใช้ประโยชน์จากการเจรจาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในองค์การการค้าโลกและการผลักดันสินค้า GI ไทยสู่สากล การไปราชการ
2555
19 มีนาคม 2555 ถึง 19 มีนาคม 2555
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)