ทำเนียบบุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.อนิวรรต หาสุข
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดูประวัติ
งานวิจัย
ดร.รัฐพล สมนา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ดูประวัติ
นางสาวกิติยาวดี เกตุนอก
หัวหน้างานวิจัย
ดูประวัติ
นางสาวภควรรณ วรรณวัติ
นักวิชาการศึกษา
ดูประวัติ
นางสาวอรอุมา เป้าประจำเมือง
นักวิชาการศึกษา
ดูประวัติ
นางสาววีรนุช กูบโคกกรวด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
นางสาวอุษณีย์ หอมจะบก
นักวิชาการศึกษา
ดูประวัติ
นางสาวศิริประภา วงศักดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
งานบริหารงานทั่วไป
ผศ.ดร. วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
นางสาวกชพร บุญเทียมทัด
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ดูประวัติ
นางสาวรัตนาภรณ์ หมีเงิน
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
นางสาวกุลนิษฐ์ชา รานอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
นางสาวสุภาภรณ์ พิมสุคะ
นักวิชาการศึกษา
ดูประวัติ
นางสาวอรุณรักษ์ ดีราชรัมย์
นักวิชาการศึกษา
ดูประวัติ
นางสาวพรศิริ จันทปาลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
MR. MCWINNER - YAWMAN
ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างชาติ
ดูประวัติ
นางสาวรุ่งนภา เหล็กมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ดูประวัติ
นางสาวจันทร์สุดา เจ็กมะดัน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ดูประวัติ
นางสาวพัชรลักษณ์ พรหมถาวร
นักวิจัย
ดูประวัติ
นายบดินทร์ นาคนิล
พนักงานขับรถ
ดูประวัติ
งานบริการวิชาการ
ผศ.ดร. ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ
ดูประวัติ
นางอรุณี มณที
หัวหน้างานบริการวิชาการ
ดูประวัติ
นางสาวนันทวันทน์ ดูสันเทียะ
นักวิชาการศึกษา
ดูประวัติ
นางศิรินภา ขันติโกมล
นักวิชาการศึกษา
ดูประวัติ
นางสาวรัตนา ยี่จอหอ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
นางสาวอัฒญาณา สุวรรณชาติ
นักวิชาการศึกษา
ดูประวัติ

 

Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com