:: ติดต่อ บุคลากร RDI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน::

 

หมายเลยโทรศัพท์บุคลากร IRD (เบอร์ติดต่อภายใน)

หรือโทรติดต่อที่เบอร์ 044-233063 (สำหรับบุคคลภายนอก)

 
 
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขที่ติดต่อ
ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2510
ดร.รัฐพล สมนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
2540
ผศ.ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
2590
ผศ.ดร. ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ
2550
นางสาวกชพร บุญเทียมทัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
2540
นางสาวรัตนาภรณ์ หมีเงิน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
2500
นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2520
นางสาวกุลนิษฐ์ชา รานอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2520
นางสาวสุภาภรณ์ พิมสุคะ นักวิชาการศึกษา
2550
นางสาวอรุณรักษ์ ดีราชรัมย์ นักวิชาการศึกษา
2540
นางสาวพรศิริ จันทปาลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2500
นายธีระ ขุนสอน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
2540
นายสุทิน พูนกิ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2550
นางสาวกิติยาวดี เกตุนอก หัวหน้างานวิจัย
2540
นางสาวภควรรณ วรรณวัติ นักวิชาการศึกษา
2540
นางสาววีรนุช กูบโคกกรวด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2550
นางสาวอรอุมา เป้าประจำเมือง นักวิชาการศึกษา
2540
นางสาวอษณีย์ หอมจะบก นักวิชาการศึกษา
2540
นางอรุณี มณที หัวหน้างานบริการวิชาการ
2540
นางสาวนันทวันทน์ ดูสันเทียะ นักวิชาการศึกษา
2540
นางสาวศิรินภา ขันติโกมล นักวิชาการศึกษา
2550
นางสาวรัตนา ยี่จอหอ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2550

 

 

 

Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com