แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

     
คำชี้แจง : 1. แบบประเมินนี้ใช้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
  2. กรุณาคลิ๊กในช่วงระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีความหมายของระดับความคิดเห็น ดังนี้ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
   
ที่
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1
ความปลอดภัยของระบบ
2
ความครบถ้วนของข้อมูล
3
การใช้งานง่าย
4
ความถูกต้องของข้อมูล
5
ความทันสมัยของข้อมูล
 
ข้อเสนอแนะ / ปัญหาของการใช้บริการ
 
 
กลับหน้าหลัก ดูผลการประเมิน
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ