วันที่:
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบประเมินการใช้งานฐานข้อมูล
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

คำชี้แจง : กรุณาเลือกแบบประเมินที่ต้องการ

   
  - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานฐานข้อมูลการบริหารงานวิจัย ดูผลการประเมิน
  - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานฐานข้อมูลการบริการวิชาการ ดูผลการประเมิน
  - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดูผลการประเมิน