วันที่:
 
แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง
1. ข้อมูลส่วนตัว      
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ตำแหน่งทางวิชาการ/ คำนำหน้า :    
    ชื่อ:   นามสกุล :
    สาขา:
  2.วิทยาเขต        
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ   ขอนแก่น
    สุรินทร์   สกลนคร
    กาฬสินธุ์    
   
  3.ความต้องการเข้าร่วมโครงการ
  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของแหล่งทุนต่างๆ   คำขอสิทธิบัตร
  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   การฝึกอบรม END NOTE เพื่อการวิจัย
  โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS   โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติแบบ online (NRPM Online)
  การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร   นักวิจัยหน้าใหม่
  อื่นๆ ( โปรดระบุ )