Untitled Document
รายงานความต้องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
กรุณาเลือกโครงการ :
 
  รายชื่อผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการ : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของแหล่งทุนต่างๆ
ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขา วิทยาเขต ความต้องการเข้าร่วมโครงการอื่นๆ
1
นางชุดาภัค   เดชพันธ์ วิศวกรรมโยธา ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
-
2
นาย ราชันย์   วงษ์ทวี เทคโนโลยีอุตสาหการ กาฬสินธุ์
-
3
ดร.แก้วตา   สูตรสุวรรณ เทคโนโลยีชีวภาพ กาฬสินธุ์
-
4
ดร.ปิยนันท์   ชมนาวัง เทคโนโลยีชีวภาพ กาฬสินธุ์
-
5
ผศ.สุทัศน์   ยอดเพ็ชร วิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
-
6
นายยงยุทธ์   เสียงดัง วิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
-
7
ดร.สุพรรณ   สุดสนธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ กาฬสินธุ์
-
8
ดร.สุพรรณ   สุดสนธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ กาฬสินธุ์
-
9
นางสาวณพรรณ   สินธุศิริ การตลาด ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
-
10
นายธงชัย   ประจักษ์สูตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
-
11
นางสาวธนาภิญญ์   อัตตฤทธิ์ การเงิน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
-
12
ดร.วันทนา   อมตาริยกุล สังคมศาสตร์ ขอนแก่น
-
13
ผศ.ดุษณี   รัตนวราห สังคมศาสตร์ ขอนแก่น
-
14
นายวาทการ   มูลไชยสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สุรินทร์
-
15
ดร.ปิยนันท์   ชมนาวัง เทคโนโลยีชีวภาพ กาฬสินธุ์
-
16
นายอุกฤษฏ์   โข่ศรี วิศวกรรมโยธา สกลนคร
-
17
นายอนุชา   พุฒิกูลสาคร บริหารธุรกิจ โปรแกรมการบัญชี กาฬสินธุ์
-
18
นายวาทการ   มูลไชยสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สุรินทร์
-
19
นายราชันย์   วงษ์ทวี เทคโนโลยีอุตสาหการ กาฬสินธุ์
-
20
ดร.สุมินทร   เบ้าธรรม บริหารธุรกิจ สกลนคร
-
1 to 20 of 66 | Go to Page 1 2 3 4

กลับหน้าหลัก [ Back ]