ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนนักวิจัยทั้งหมด
1686 คน
จำนวนโครงการข้อเสนอการวิจัย ( pre )
405 โครงการ
จำนวนโครงการวิจัย ( งบบูรณการปี 61 )
199 โครงการ
จำนวนโครงการวิจัย ( งบบูรณการปี 62 )
284 โครงการ
จำนวนโครงการวิจัย ( ได้รับการจัดสรร )
1060 โครงการ