ทำเนียบบุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.อนิวรรต หาสุข
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดูประวัติ
สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาวกชพร บุญเทียมทัด
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ดูประวัติ
Ms. Martha Maloi Eromine
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
ดูประวัติ
นางสาวศิริรัตน์ เนินกลาง
นักวิทยาศาสตร์
ดูประวัติ
งานวิจัยและพัฒนา
รศ.ดร.อาทิตย์ อัศวสุขี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ดูประวัติ
นางสาวอรอุมา เป้าประจำเมือง
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
ดูประวัติ
นางสาวภควรรณ วรรณวัติ
นักวิชาการศึกษา
ดูประวัติ
นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
นางสาววีรนุช กูบโคกกรวด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
นางสาวอุษณีย์ หอมจะบก
นักวิชาการศึกษา
ดูประวัติ
นางสาวอณุภา สุวรรณชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
นางสาวรุ่งนภา เหล็กมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ดูประวัติ
งานบริหารงานทั่วไป
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
นางสาวรัตนาภรณ์ หมีเงิน
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
นางสาวกุลนิษฐ์ชา รานอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
นางสาวสุภาภรณ์ พิมสุคะ
นักวิชาการศึกษา
ดูประวัติ
นางสาวอรุณรักษ์ ดีราชรัมย์
นักวิชาการศึกษา
ดูประวัติ
นางสาวพรศิริ จันทปาลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
นายครรชิต ไชโย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ดูประวัติ
นายบดินทร์ นาคนิล
พนักงานขับรถ ส.2
ดูประวัติ
งานบริการวิชาการ
ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
ดูประวัติ
นางอรุณี มณที
หัวหน้างานบริการวิชาการ
ดูประวัติ
นางสาวนันทวันทน์ ดูสันเทียะ
นักวิชาการศึกษา
ดูประวัติ
นางศิรินภา ขันติโกมล
นักวิชาการศึกษา
ดูประวัติ
นางสาวรัตนา ยี่จอหอ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ
งานทรัพย์สินทางปัญญา
นางสาวกิติยาวดี เกตุนอก
หัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา
ดูประวัติ
นางสาวจันทร์สุดา เจ็กมะดัน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ดูประวัติ

 

Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com