Vol 11 No 2 (2018) พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

บรรณาธิการ & ผู้ทรงวิทย์เทค

บทความวิจัย

A Watering Controller System in Mixed Garden Based on Temperature and Moisture by Case Base Reasoning Technique via Wireless Network
Thammakorn Krongtripop, Putthiphong Kirdpipat and Witaya Srigul

1-13

Lower Density Solvent-Based Dispersive Liquid-Liquid Microextraction for the Determination of Benzoic Acid
Panida Surawongtakoon, Plaichumpon Paha and Worapan Pormsila

14-24

เทคนิคการใช้ sUAV ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนและผังพัฒนาพื้นที่ กรณีศึกษา ถนนจอมพล จังหวัดนครราชสีมา
Using sUAV for Data Collection in Planning A Case Study of Jompol Road, Nakhon Ratchasima
อภินันท์ สีม่วงงาม

25-39

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคนิวรอนเน็ตเวิร์ค ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและนิวโรฟัซ กับการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว เพื่อวิเคราะห์และแยกแยะสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า
Effi ciency Comparison of Neural Networks, Support Vector Machine and Neuro-Fuzzy with Fast Fourier Transform for Waveform Analysis and Classifi cation
อดิสรณ์ กำลังเพชร์ และประจวบ อินระวงค์

40-55

การใช้ตะกอนที่ได้จากการขุดลอกทะเลเป็นวัสดุทดแทนในงานทาง
Dredged Marine Sediment used for Pavement Material Substitution
วรรณวรางค์ รัตนานิคม และสยาม ยิ้มศิริ

56-72

การประเมินสภาพธรณีวิทยาแหล่งนํ้าพุร้อนด้วยเทคนิคการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า
Geological Evaluation of Hot Springs by Electrical Resistivity Measurement Techniques
ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง, ชนะรบ วิชาลัย, และอรวรรณ จันทสุทโธ

73-87

ปริมาณพลังงานของแก๊สเชื้อเพลิงจากเหง้ามันสำปะหลังในเครื่องปฏิกรณ์ ฟลูอิไดซ์เบด
Energy Yields of Fuel Gas from Cassava Rhizome in a Fluidised-Bed Reactor
วิริยะ แดงทน และเกยูร ดวงอุปมา

88-99

การศึกษาคุณสมบัติความแข็งและความทนต่อแรงกระแทกของพื้นอิพ็อกซีนาโนคอมโพสิตจากวัสดุทางเลือก
Hardness and Impact Resistance Study of Flooring Epoxy Nanocomposites from Alternative Materials
เขมจิต เสนา, ชัยภัทร เครือหงส์ และสายฝน เครือหงส์

100-113

การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตปลาทับทิมจากฟาร์มเพาะเลี้ยงในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Water Footprint Assessment of Red Tilapia Production from Fishery Farms in the Sena Districts, Phranakhon Si Ayutthaya Province
วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์

114-128

ระดับความเข้มของผ้าฝ้ายย้อมสีครามธรรมชาติกับการป้องกันรังสียูวี
Intensity of Natural Indigo Dyed Cotton Fabrics with UV Protection
อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์

129-141

คุณภาพนํ้าหลังการรื้อถอนร้านค้าที่รุกลํ้าคลองโอ่งอ่าง
Water Quality After Removing Shops at Klong Ong Ang
อุทุมพร สมพงษ์

142-153

การเปรียบเทียบเทคนิคอนุกรมเวลาเพื่อพยากรณ์ราคาทองและราคานํ้ามัน
Comparison of Time Series Techniques for Predicting Gold and Oil Prices
วิบล ญึก และจารี ทองคำ

154-167

Download Fullpaper (29.62 MB)

หลักเกณฑ์ในการเขียนบทความวารสารวิจัย