โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
0){ $where = " and tc_id = $cat"; }else{ } $sql = "select * from cntch_techology where tch_type = 1 $where order by tch_id desc limit $limit,$perpage "; //echo $sql; $res = mysql_query($sql); $row = array(); $count = 0; while($row = mysql_fetch_assoc($res)){ $count++; ?>

หน้า จาก 1){ for($i=1;$i<=$totalPage;$i++){ if($i==$page){ ?> 1