Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

การประชาสัมพันธ์การขอรับทุนสนับสนุนทุนวิจัย

October 29, 2015October 29, 2015

การประชาสัมพันธ์การขอรับทุนสนับสนุนทุนวิจัย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

October 28, 2015October 28, 2015
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 33_ประชาสัมพันธ์_รับข้อเ ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มีมติสภาอนุมัติวงเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น  เพื่อให้นักวิจัยหน้าใหม่จัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ในการนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลกรในสังกัดร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้  สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  หากท่านใดสนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://ird.rmuti.ac.th/2015/  และส่งไปยังหน่วยงานที่ท่านสังกัด  เพื่อให้ผู้ประสานงานวิจัยของหน่วยงานท่านรวบรวมส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มเปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผู้สนใจสามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่    

2nd International Symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life

October 9, 2015October 9, 2015
9267284e7733f4bec00d2e114d3f3ba1_L

2nd International Symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซี่ยน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2558 สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.wisdom.rmutl.ac.th/

IRD JOB OPPORTUNITIES

October 7, 2015October 7, 2015
IRD JOB OPPORTUNITIES 7f2cd38b7681e6e2ef83b5a7a5385264_L ad