Menu
รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (225)

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม…
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้ก่อกำเนิดในปี 2536 ด้วยเงินบริจาค จาก Toray Industries ,…
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดงาน "เปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ open house 2017:Scientific Equipment for Better Living" ระหว่างวันที่…
 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” (Innovation and Technology for Quality of Life and…
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “Human Subject Protection…
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และ “ประเทศไทย 4.0 : สู่ความมั่นคง มั่งคั่งร่วม” ระหว่างวันที่…
ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 3 อาคาร 24…
ภายใต้หัวข้อ "วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม" ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 - วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560…
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดให้มีโครงการอบรม "การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม" ในวันพุธที่ 12 กรฏาคม 2560 เวลา08.30-16.30 น.…
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชได้จัดทำวาสารวิชาการ “วารสารวิชชา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป ทั้งนี้วาสารวิชชาได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation…
Page 1 of 17

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top