Menu

งานวิจัยเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

1. การศึกษาอัตลักษณ์เรือนพื้นถิ่นชุมชนบ้านนกออก ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

    The Vernacular Architechture identity of Ban Nok Ok  NOK OK Subdistrict Amphur Pakthonhchai    

    Nakornratchasima Province

 

2. การจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อการกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์

   Establishment of a pilot plant for commercial refining of essential oils

 

3. โรงเรือนปลูกพืชและระบบความคุมอัจฉริยะ

 

4. การผลิตน้ำย่านางผงด้วยการทำแห้งแบบโฟมแมท

    YANANG (Tiliacora triandra Colebr. Diels) POWDER PRODUCTION BY FOAM-MAT DRYING

 

5. เครือหมาน้อย "กรุงเขมา" มหัศจรรย์พืชป่า

 

6. หมอนจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตอัดแรง 0% ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

 

7. สมบัติทางเคมี กายภาพ ของแป้งเท้ายายม่อม และสมบัติทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์

   PHYSIO-CHEMICAL PROPERTIES OF TAO YAI MOM FLOUR AND SENSORY PROPERTIES OF PRODUCT

 

8. การศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติของมอเตอร์ปั๊มน้ำสามเฟสกระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านและเซนเซอร์แบบจุ่ม ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

 

9. ความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวต่อคุณค่าทางโภชนะของฟางข้าวเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

   The diversity of rice species on nutritive value of rice straw for used as ruminants feed

 

10. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวพื้นเมือง

 

11. การใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาร่วมกับลักษณะลายพิมพ์ดีเอ็นเอในการศึกษาความหลากหลายของข้าวพื้นเมืองที่ปลูก

      ทดสอบในจังหวัดสกลนคร

 

12. "ม่วงราชมงคล" ถั่วฝักยาวอินทรีย์พันธุ์ใหม่

       "Muang-Rachamongkol : New Organic Variety in Yardlong Bean"

 

13. การออกแบบและพัฒนาการพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Commerce) สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย

 

14. "ต้นเท้ายายม่อม" กับการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

        THE BENEFITS OF "THAO YAI MOM" (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze) FROM SURIN LOCAL WISDOM.

 

15. เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบโดยใช้เทคนิคคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบควบคุมอุณหภูมิ

 

16. หุ่นยนต์เตียงผู้ป่วยอัจฉริยะ 4.0

 

17. คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

      Entrepreneurial characteristics affecting the success of service businesses in tourism industry of entrepreneurs in Khon Kaen Municipality, Mueang District, Khon Kaen Province

 

18.  การควบคุมโดยชีววิธี : บทบาทของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี

 

19. ความหลากหลายของแมลงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ดที่ทุ่งกุลาร้องไห้

 

20. การประเมินคุณภาพน้ำใต้ดินเบื้องต้นภายใต้โครงการธนาคารน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตรในทุ่งกุลาร้องไห้

 

21. ระบบการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสู่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

 

22. การจัดเส้นทางการกระจายโลหิต กรณีศึกษาภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5

 

23. ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพื่อรองรับระบบรถไฟรางคู่ จ.นครราชสีมา

 

24. การสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากทุนชุมชนเขตอารยธรรมขอมอีสานใต้-กัมพูชา (พิมาย-นครวัดนครธม)

 

25. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : กรณีศึกษาเรือนโคราช

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top