ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

     ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยครอบคลุมสาขาวิชาในกลุ่ม Life Sciences และ Physical Sciences รวมทั้งเป็นแหล่งแกลเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ( ราย 6 เดือน ) มกราคม - มิถุนายน และ กรกฏาคม - ธันวาคม ในการนี้กองบรรณธิการจึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาในสถาบันของท่านร่วมส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวามรสาร ฯ

ส่งบทความผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-joutnal  หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท์ บรรณาธิการวารสารฯ เบอร์โทรศัพท์ 02 549 4681

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top