ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได้ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัย ซึ่งมีขอบข่ายครอบคลุมสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัยและบทความวิชาการ บัดนี้วารสารวิชาการฉบับนี้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI ( จนถึง 31 ธันวาคม 2567)และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

               ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ฯ ดังกล่าวโดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

http://ejs.bsru.ac.th/research หรือติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร 0 2473 7000 ต่อ 1600 – 1601 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top