ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ

     ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( Academic Jouranl Uttaradit Rajabhat University ) เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หม๔่บ้าน หรือชุมชน เผยแพร่องค์ความรู้แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้นักวิชาการในหน่วยงานราชการ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้เสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ( TCI ) กลุ่มที่ 2 กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ( ราย 6 เดือน ) 

 

     ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในสังกัดของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเผยแพร่บทความเป็นที่ยอมรับ เข้ามาพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ท่านสามารถเข้าศึกษาข้อมูลการ ส่งบทความได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/index หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกรณิศ ธนงกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์มือถือ 06-1269-2552 ในวันเวลาราชการ

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top