ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา

    สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ขอมอบวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2562 ) ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ 2563 หรือนับจากวารสารเล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 1  (  มกราคม - มิถุนายน 2563 ) เป็นต้นไป วารสารจะยกเลิกตีพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว

    จึงขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา โดยสามารถส่งผลงานทางออนไลน์ Thai journals Online System (ThaiJo) ได้ ที่เว็บไซต์ 
https://www.tci-thaijo.org/ ซึ่งวารสารเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และมี การเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน ) และฉบับที่ 2 ( กรกฏาคม - ธันวาคม ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมลล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร 0-2763-2704

Last modified on Thursday, 12 March 2020 11:35

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top