ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาร

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาร ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ วารสารมหาวิทยาลัยสารคามมีวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารสารคาม วารสาร Research & Knowledge และสารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University Engagement Journal

ดังนั้น อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งนี้ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขาม เรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754416

 

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top