การพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ๙ ราชมงคล นำโดย ประธานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ๙ ราชมงคล  ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา นำผลงานจากชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)”ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สกสว.) กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว “คงคุณ” เข้าร่วมแสดง ภายใต้ "งานสัมมนาสร้างเครือข่าย และขยายตลาดส่งออกด้วย FTA" ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top