การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

“การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น  ส่งเสริมให้ชุมชนนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัย ฯ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน  เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกองค์กรในการให้บริการวิชาการแก่สารธารณชน หน่วยงาน ชุมชนและสังคมร่วมกัน 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการบริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามสายงาน มายังสถาบันและพัฒนา เลขที่ ๗๔๔  ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสาร ทางอีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้

๑. แบบสำรวจความต้องการ “การขอรับบริการวิชาการ”                                    จำนวน ๑ ชุด

๒.แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการพร้อม (ร่าง) กำหนดการจัดโครงการ     จำนวน ๔ ชุด

๓.แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ                                                                   จำนวน ๑ ชุด

เอกสารแนบ : คลิก

Last modified on Friday, 27 December 2019 14:15

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top